Muamalah

Hukum yang mengatur perilaku, perhubungan atau tatahidup antara manusia sesama manusia. Tujuannya supaya kehidupan manusia berjalan dengan tertib, teratur dan aman. Firman Allah (S.W.T.): “Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim-hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian dari harta orang lain dan dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. (Al-Baqarah: 188) FirmanNya lagi: “Apakah mereka membahagi-bahagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian sebahagian mereka atas sebahagian yang lainnya beberapa darjat. Agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (Az-Zukruf): 32).
Di antara bahagian yang terkandung dalam masalah muamalah ialah: Jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, pemberian, titipan dan lain-lain.

No comments: