RUJUKAN

Rujukan yang digunakan dalam Ensiklopedia Mukmin:

BUKU DAN KITAB

Al-Qur'an al-Karim

Al-Qur'an Terjemahan Pimpinan Rahman

Al-Qur'an dan Terjemahan Microsoft Word

Hadith Sahih Muslim

Hadith Sahih Bukhari

Hadits 40 Imam Nawawi

Pedoman Lengkap Fiqh Islam, Muhammad Abd. Hamid, Jasmin Enterprise, Kuala Lumpur Jilid 1, 2004.

Pedoman Lengkap Fiqh Islam, Muhammad Abd. Hamid, Jasmin Enterprise, Kuala Lumpur Jilid 2, 2004.

Mughnil Muhtaj jilid 3, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir, 1958.

Hukum Perkahwinan Islam, Dr. Peunoh Daly, Selangor, 1994.

Pengantar Usul Fiqh, Ustaz Abd.Latif Muda, Ustazah Rosmawati Ali @ Mat Zin, Pustaka Salam, Kuala Lumpur, 1997.

Kitab Fikah Mazhab Syafie, Dr. Mustofa al-Khin, Dr. Mustofa al-Bugho dan Ali Asy-Syarbaji, Pustaka Salam, Kuala Lumpur, Jilid 1. 1998.

Kitab Fikah Mazhab Syafie, Dr. Mustofa al-Khin, Dr. Mustofa al-Bugho dan Ali Asy-Syarbaji, Pustaka Salam, Kuala Lumpur, Jilid 2. 1998.

Kitab Fikah Mazhab Syafie, Dr. Mustofa al-Khin, Dr. Mustofa al-Bugho dan Ali Asy-Syarbaji, Pustaka Salam, Kuala Lumpur, Jilid 3. 1998.

Kitab Fikah Mazhab Syafie, Dr. Mustofa al-Khin, Dr. Mustofa al-Bugho dan Ali Asy-Syarbaji, Pustaka Salam, Kuala Lumpur, Jilid 4. 1998.

Ensiklopedia Asas Fardhu Ain, Dr. Muhammad Firdaus, Selangor, 2005.
Usul al-Fiqh wa al-Qawa’id Fiqhiyyah, Muhammad Yusuf Muhammmad, Kota Bharu, 1993.

Muzilul Ilbas fii Al Ahkam ‘Alan Nas, Sa’id bin Shabir Abduh, Griya Ilmu, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005.

Program Jarak Jauh, Fakaulti Pengajian Islam, Dr. Mohd. Nasran Mohamad, Anuar Omar, Mohd Zamro Muda, Mohammad Zaini Yahaya, Metodologi Fiqh, UKM, Bangi, 2001.

Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, Ahmad Ibn al-Syeikh Muhammad al-Zarqa, Dar al- Qalam, Damsyik, 1987.

Sejarah Umat Islam, Dr. Hamka, Pustaka Antara, Kuala Lumpur, hlm. 346. 1980.

Ikhtisar Perkembangan Islam, Dusuki Hj. Ahmad, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. 1994.

Sultan Abdul Hamid II dan Kejatuhan Khalifah Islamiah, Dr. Eeman Mohamed Abbas, 2002, Pustaka Salam SDN.BHD, Kala Lumpur.

Al-Arab Wa Al-Atrak; al-Inbiath min al-Athhmanah ila al-‘Amanah, Dr. Sayyar al-Jamil, Markaz Dirasat al-Wihdah al-‘Arabiyyah. 1997.

Suriya wa al-‘ahd al-Othmaniyy Fi Ghaayatil Ikhtisor , Yusuf al-Hakim, Bairut, 1964.

Kelengkapan Orang-Orang Soleh, Jilid 1, Pustaka Nasional, Singapura, 1993.

Kelengkapan Orang-Orang Soleh, Jilid 2, Pustaka Nasional, Singapura, 1993.

Kifayatul Akhyar , Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini,

Asy-Syaikh As-Sa’di rahimahullahu, Taisirul Lathifil Mannan,

Mustapha Abdul Rahman, Matan al-Arba’iin, Dewan Pustaka Fajar, Kuala Lumpur, 1987

Riadhus Solihin, Percetakan Nasional, Singapura, 1986.

Al-Fiqhul Wadhih, Dr. Mohd. Bakar Ismail, vol 1,

Hadis Hukum, Prof. T.M Hasbi, As-Shiddieqy, Vol 4.

Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu, vol 2

Subulus Salam, vol. 2

Jelajah Alam Jin, Hj. Wan Halim Bashah (IBHAR)

Akidah Islam-Pola Hidup Manusia Beriman, Sayid Sabiq, Pustaka Nasional, Singapura, 1994.

At Taubat Ila Allah, Dr. Yusuf al Qardhawi, Maktabah Wahbah, Kairo, Cetakan Pertama 1998,

Madaarij Saalikiin, Syeikh Muhammad Hamid al Faqi, Cetakan As Sunnah Al Muhammadiyyah,

An-Nihaayah Fil Fitan wal Malaahim (Malapetaka Bakal Menimpa Menjelang Kiamat), Abul Fidaa' Ismail al-Quraisy (Ibnu Kathir),

Bimbingan Penghayatan Kesempurnaan Solat, Ustaz Johari Yaman, Nadi Minda Resources, Selangor, 2010.

Durratun Naasihin (Mutiara Mubaligh), Usman al-Khaibani,

Kamus Al-Qur'an, PTS Islamika Sdn. Bhd. Selangor, 2009.

AL-IMAM TAQIYUDDIN ABI BAKAR BIN MUHAMMAD AL-HUSAINI, KIFAYAH AL-AKHYAR FI HILLI GHAYAH AL-IKHTISAR, DAR AL-KUTUB AL-ILMIYAH, BEIRUT, JLD 2

QANUN JINAYAH SYAR`IYYAH, HAJI SAID HAJI IBRAHIM, CETAKAN PERTAMA 1996, DARUL MA`RIFAH, KUALA LUMPUR

AHKAM AL-SULTANIAH WA AL-WILAYATI AL-DINIYYAH, ABI HASAN ALI BIN MUHAMMAD BIN HABIB AL-BAGHDADI AL-MAWARDI, DAR AL-KUTUB AL-ILMIAH, BEIRUT

SYARH AL-`AQIDATI AL-TOHAWIYYAH, JUZ 2, CETAKAN KE-13 TAHUN 2000, MUASSASAH AL-RISALAH

AL-ADILLATU AL-SYAR`IYYAH FI BAYANI HAQQI AL-RA`IYYAH, SYEIKH MUHAMMAD BIN ABDULLAH BIN SABIL, DAR AL-SALAF, RIYADH


SYARH AL-NAWAWI LI SAHIH MUSLIM, JUZ 12, CETAKAN KE-7 TAHUN 2000, DAR MA`RIFAH, BEIRUT.LAMAN WEB DAN BLOG

Wikipedia.com (Bahasa Inggeris)

Wikipedia.com ( Bahasa Melayu )

ahlulhadist.wordpress.com

No comments: