Ujub

UJUB ( عُجُب ) : ‘Ujub dari bahasa arab yang pengertiannya secara umum adalah: berbangga atau membanggakan diri sendiri, serta merasa hairan terhadap kehebatan diri sendiri dengan sebab adanya sesuatu dan lain hal. Diri sendiri yang dimaksudkan disini adalah mengenai pribadinya, golongannya, kelompoknya atau apa saja yang dianggap erat hubungannya dengan dirinya sendiri.

Kalau dalam istilah orang-orang melayu disebut sebagai ‘Masuk Bakul, Angkat Sendiri’ atau kata orang muda-muda ‘ditindih perasan’.

Bisyr Al-Hafi mendefenisikan 'ujub sebagai berikut: “Iaitu menganggap hanya amalanmu saja yang banyak dan memandang remeh amalan orang lain.”

Barangkali gejala paling dominan yang tampak jelas pada orang yang terkena penyakit ujub adalah sikap suka melanggar hak dan melekeh orang lain.

Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah meringkas defenisi ujub sebagai berikut: “Iaitu perasaan takjub terhadap diri sendiri hingga seolah-olah dirinyalah yang paling utama daripada yang lain. Padahal boleh jadi dia tidak dapat beramal sebagus amalan saudaranya itu dan boleh jadi saudaranya itu lebih wara’ (menjaga diri) dari perkara haram dan lebih suci jiwanya berbanding dirinya!”

Basyar ibn Al-Harits mendefiniskan ujub dengan ungkapan, “Apabila kamu sudah menganggap bahawa amalanmu lebih banyak, sedangkan engkau menganggap amalan orang lain sedikit.”

Al-Fudhail bin Iyadh rahimahullah berkata: “Iblis jika ia dapat melumpuhkan bani Adam dengan salah satu dari tiga perkara ini, iaitu: ujub terhadap diri sendiri, menganggap amalnya sudah banyak dan lupa terhadap dosa-dosanya. Dia berkata: “Saya tidak akan mencari cara lain.” Semua perkara di atas adalah sumber kebinasaan. Berapa banyak obor yang padam kerana tiupan angin? Berapa banyak ibadah yang rosak kerana penyakit ujub? Dalam sebuah Hadits Qudsi disebutkan bahawa seorang lelaki berkata: “Allah tidak akan mengampuni si Fulan! Maka Allah Subhanahu wa Ta’ala pun berfirman:

“Siapakah yang lancang bersumpah atas namaKu bahawa Aku tidak mengampuni Fulan?! Sungguh Aku telah mengampuninya dan menghapus amalanmu!” (HR. Muslim)

Amal soleh itu ibarat sinar dan api yang terkadang padam bila dihembus angin ujub!

Akhlak semacam ini (’ujub) adalah sangat tercela, dan sama sekali tidak ada kebaikannya, ini disebutkan dalam firman Allah Taala (Surah an-Najm : 32) :
"Janganlah kamu mengira sudah menyucikan diri kamu sendiri”.
Maksudnya ialah jangan sekali-kali kamu menyangka sudah suci dan bersih dari segala kesalahan, sebab dengan sangkaan yang keliru itu nantinya akan timbul rasa ‘ujub pada diri sendiri.

Hadist Rasulullah s.a.w. (diriwayatkan oleh Abusy-syaikh) :"Ada tiga hal yang merosakkan (ahlak, jiwa dan agama) iaitu, kikir (kedekut) yang diikuti, hawa nafsu yang diperhambakan dan kehairanan seseorang pada dirinya sendiri (’ujub)”

Bahaya ‘Ujub

Bahaya ‘Ujub (membanggakan diri sendiri) itu banyak sekali, antaranya :

Pertama: ‘ujub itu menyebabkan timbulnya rasa sombong, sebab memang ‘ujub itulah yang menyebabkan salah satu dari berbagai sebab kesombongan timbul. Dari ‘ujub maka muncullah ketakaburan kita. Sedangkan takabur kita sudah tahu tentang sifat dan bahayanya. Takabur kepada hal-hal yang berhubungan dengan manusia, dan takabur dengan hal-hal yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah SWT, dia boleh lupa segala dosa-dosa yang telah dilakukannya, lupa menjalankan kewajibannya sebagai mana diatur dalam ajaran keimanan kepada Allah SWT. Ia mengira bahawa ia telah banyak berbuat amal soleh.

Kedua: bila seseorang sudah dihinggapi penyakit ‘ujub, ia lupa pada bahaya-bahaya ‘ujub itu sendiri, ia sudah tertipu oleh perasaan, dan pendapatnya sendiri. Dia merasa apa-apa yang datang dari dirinya sendiri semua serba hebat dan agung. Dia tertipu, ia mengira bahawa dirinya akan merasa tersingkir dari siksaNya kerana ia merasa dan mengira sudah banyak amalan-amalan baik yang dilakukannya.

Ketiga: kerana ‘ujubnya ia kurang sedar terhadap kedudukkan dirinya, ia akan memuji-muji dirinya, menyanjung dirinya sendiri dan menganggap suci dirinya serta bersih dari segala kesalahan dan dosa. Padahal yang demikian itu sudah amat membosankan orang yang mendengarnya.

Keempat: seorang ‘ujub tidak suka mencari kemanfaatan ilmu pengetahuan daripada orang lain, sebab sudah merasa amat pandai. Ia tidak suka bertanya kepada siapapun juga, kerana merasa malu, khuwatir dianggap bodoh. Bahaya lain tidak suka bermusyawarah, ia lebih ingin kawan-kawannya mengiakan pendapatnya.

Kelima: jika usahanya gagal, orang ‘ujub ini akan melemparkan kesalahan pada orang lain, rakan atau orang bawahannya.

Keenam, ia bangga dan gembira kalau segala sesuatu itu timbul dari pendapatnnya dan suka sekali mempopularkan apa-apa yang ada pada dirinya, sebaliknya tidak suka kepada kemasyhuran yang dicapai oleh apa-apa yang digagas oleh orang lain.

Seseorang yang bersifat ‘ujub kerana merasa kacak, cantik, kuat, tangkas, keturunan orang berdarjat tinggi, kaya dan lain-lain yang kebetulan saja dimiliki oleh dirinya. Ringkasnya ia meng‘ujubkan sesuatu yang bukan haknya sendiri, sebab semuanya adalah tentunya dari keutamaan Allah SWT semata. Oleh kerananya yang seharusnya diperbuat adalah bukan ber ‘ujub tetapi berterima kasih serta bersyukur kepada Dzat yang telah melimpahkan kenikmatan yang besar itu. Sebab Jika Allah menghendaki, maka semua kenikmatan yang ia peroleh dapatlah dihilang sekelip mata.

Allah Taala berfirman (Surah Nur 21) :”Andaikata tidak ada keutamaan Allah kepadamu semua serta kerahmatanNya, pasti tidak ada seorangpun di antara kamu yang bersih (suci) selama-lamanya)”

Salah seorang ulama salaf pernah berkata: “Seorang yang ujub akan ditimpa dua kehinaan; akan terbongkar kesalahan-kesalahannya dan akan jatuh martabatnya di mata manusia.”

Salah seorang ahli hikmah berkata: “Ada seorang yang terkena penyakit ujub, akhirnya ia tergelincir dalam kesalahan kerana ujubnya terhadap diri sendiri. Ada sebuah pelajaran yang dapat kita ambil dari orang itu, ketika ia berusaha jual mahal dengan kemampuan dirinya, maka Imam Syafi’e pun membantahnya seraya berseru di hadapan khalayak ramai: “Barangsiapa yang mengangkat-angkat diri sendiri secara berlebihan, nescaya Allah Subhanahu wa Ta’ala akan menjatuhkan martabatnya.”

Orang yang terkena penyakit ujub akan memandang remeh dosa-dosa yang dilakukannya dan menganggapnya bagai angin lalu. Nabi s.a.w. telah mengkhabarkan kepada kita dalam sebuah hadits: “Orang yang jahat akan melihat dosa-dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, dengan santai dapat diusirnya hanya dengan mengibaskan tangan. Adapun seorang mukmin melihat dosa-dosanya bagaikan berada di bawah kaki gunung yang siap menimpanya.” (HR. Al-Bukhari)


Sebab-Sebab Ujub

1. Faktor Lingkungan dan Keturunan

Iaitu keluarga dan lingkungan tempat seseorang itu hidup. Seorang insan biasanya hidup sesuai dengan asuhan tangan kedua orang tuanya. Ia akan menyerap kebiasaan-kebiasaan keduanya atau salah satunya yang positif maupun negatif, seperti sikap senang dipuji, selalu menganggap diri suci dan sebagainya.

2. Sanjungan dan Pujian yang Berlebihan

Sanjungan berlebihan tanpa memperhatikan etika agama dapat diadoptasikan dengan penyembelihan, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits. Sering kita temui sebahagian orang yang terlalu berlebihan dalam memuji hingga seringkali membuat yang dipuji lupa diri.

3. Bergaul Dengan Orang yang Terkena Penyakit Ujub.

Tidak syak lagi bahawa setiap orang akan menuruti tingkah laku temannya. Rasulullah s.a.w. sendiri bersabda:

“Perumpamaan teman yang soleh dan teman yang jahat adalah seperti orang yang berkawan dengan penjual minyak wangi dan tukang besi.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

4. Kufur Nikmat dan Lupa Kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala

Begitu banyak nikmat yang diterima seorang hamba, tetapi ia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah memberinya nikmat itu. Sehingga hal itu menggiringnya kepada penyakit ‘ujub, ia membanggakan dirinya yang sebenarnya tidak layak untuk dibanggakan. Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menceritakan kepada kita kisah Qarun;

“Qarun berkata: “Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, kerana ilmu yang ada padaku”. (Al-Qashash: 78)

5. Menangani Suatu Pekerjaan Sebelum Matang dan Belum Terbina Dengan Sempurna

Demi Allah, pada hari ini kita banyak mengeluhkan masalah ini, yang telah banyak menimbulkan berbagai pelanggaran. Sekarang ini banyak kita temui orang-orang yang berlagak pintar persis seperti kata pepatah ‘sudah dipetik sebelum matang’. Berapa banyak orang yang menjadi korban dalam hal ini! Dan itu termasuk perbuatan sia-sia. Yang lebih parah lagi adalah seorang yang mengaku sebagai seorang ulama padahal ia tidak memiliki ilmu sama sekali. Lalu ia berkomentar tentang banyak permasalahan, yang terkadang ia sendiri jahil tentang hal itu. Namun ironinya terkadang kita turut menyokong hal seperti ini. Iaitu dengan memperkenalkannya kepada khalayak umum. Padahal sekarang ini, masyarakat umum itu ibaratnya seperti orang yang menganggap emas seluruhnya berwarna kuning. Kadangkala mereka melihat seorang qari yang merdu bacaannya, atau seorang sasterawan yang pintar berpuisi atau yang lainnya, lalu secara membabi buta mereka mengambil segala sesuatu dari orang itu tanpa terkecuali meskipun orang itu mengelak seraya berkata: “Aku tidak tahu!”

6. Jahil dan Mengabaikan Hakikat Diri (Lupa Daratan)

Sekiranya seorang insan benar-benar merenungi dirinya, asal-usul penciptaannya sampai menjadi manusia sempurna, nescaya ia tidak akan terkena penyakit ujub. Ia pasti meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala agar dihindarkan dari penyakit ujub sejauh-jauhnya. Salah seorang penyair bertutur dalam sebuah syair yang ditujukan kepada orang-orang yang terbelenggu penyakit ujub:

“Hai orang yang pongah dalam keangkuhannya.
Lihatlah tempat buang airmu, sebab kotoran itu selalu hina.
Sekiranya manusia merenungkan apa yang ada dalam perut mereka, niscaya tidak ada satupun orang yang akan menyombongkan dirinya, baik pemuda maupun orang tua. Apakah ada anggota tubuh yang lebih dimuliakan selain kepala? Namun demikian, lima jenis kotoranlah yang keluar darinya!
Hidung beringus sementara telinga baunya tengik.
Tahi mata berselemak sementara dari mulut mengalir air liur. Hai bani Adam yang berasal dari tanah, dan bakal dilahap tanah, tahanlah dirimu (dari kesombongan), kerana engkau bakal menjadi santapan api kelak.

Penyair ini mengingatkan kita pada asal usul penciptaan manusia dan keadaan diri mereka serta kesudahan hidup mereka. Maka apakah yang mendorong mereka berlagak sombong? Pada awalnya ia berasal dari setitis air mani yang hina, kemudian akan menjadi bangkai yang kotor sedangkan semasa hidupnya ke sana ke mari membawa kotoran.

7. Berbangga-bangga Dengan Nasab dan Keturunan

Seorang insan terkadang memandang mulia dirinya kerana darah yang mengalir di tubuhnya. Ia menganggap dirinya lebih utama dari si Fulan dan Fulan. Ia tidak mahu mendatangi si Fulan sekalipun berkepentingan. Dan tidak mahu mendengarkan ucapan si Fulan. Tidak syak lagi, ini merupakan penyebab utama datangnya penyakit ujub.

Dalam sebuah kisah pada zaman khalifah Umar radhiyallahu ‘anhu disebutkan bahawa ketika Jabalah bin Al-Aiham memeluk Islam, ia mengunjungi Baitullah Al-Haram. Sewaktu tengah melakukan tawaf, tanpa sengaja seorang Arab badwi menginjak kainnya. Tatkala mengetahui seorang Arab badwi telah menginjak kainnya, Jabalah langsung melayangkan tangannya memukul si Arab badwi tadi hingga terluka hidungnya. Si Arab badwi itu pun melapor kepada Umar radhiyallahu ‘anhu mengadukan tindakan Jabalah tadi. Umar radhiyallahu ‘anhu pun memanggil Jabalah lalu berkata kepadanya: “Engkau harus diqisas wahai Jabalah!” Jabalah membalas: “Apakah engkau menjatuhkan hukum qisas atasku? Aku ini seorang bangsawan sedangkan ia (Arab badwi) seorang hamba!” Umar radhiyallahu ‘anhu menjawab: “Islam telah menyamaratakan antara kalian berdua di hadapan hukum!”

Tidakkah engkau ketahui bahawa:

Islam telah meninggikan darjat Salman seorang pemuda Parsi
Dan menghinakan kedudukan Abu Lahab kerana syirik yang dilakukannya.

Ketika Jabalah tidak mendapatkan alasan untuk melepaskan diri dari hukuman, ia pun berkata: “Berikan aku waktu untuk berpikir!”
Ternyata Jabalah melarikan diri pada malam hari. Diriwayatkan bahawa Jabalah ini akhirnya murtad dari agama Islam.

8. Berlebih-lebihan Dalam Memuliakan dan Menghormati

Barangkali inilah hikmahnya Rasulullah s.a.w. melarang sahabat-sahabat beliau untuk berdiri menyambut beliau. Dalam sebuah hadits riwayat Abu Daud, Rasulullah s.a.w. bersabda “Barangsiapa yang suka agar orang-orang berdiri menyambutnya, maka bersiaplah dia untuk menempah tempatnya di Neraka.” (HR. At-Tirmidzi, dikatakan: hadits ini Hadits Hasan)

Dalam hadits lain Rasulullah s.a.w. bersabda:

“Janganlah kamu berdiri menyambut seseorang seperti yang dilakukan orang Ajam (bukan Arab) sesama mereka.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abu Umamah radhiyallahu ‘anhu)

9. Lupa Terhadap Akibat yang Timbul dari Penyakit Ujub

Sekiranya seorang insan menyedari bahawa ia hanya menuai dosa dari penyakit ujub yang menjangkiti dirinya dan menyedari bahawa ujub itu adalah suatu pelanggaran hukum, sedikitpun ia tidak akan bersikap ujub. Apalagi jika ia merenungi sabda Rasulullah s.a.w.:
“Sesungguhnya seluruh orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari Kiamat bagaikan semut yang diinjak-injak manusia.” Ada seseorang yang bertanya: “Wahai Rasulullah, bukankah seseorang itu ingin agar baju yang dikenakannya bagus, kasut yang dipakainya juga bagus?” Rasulullah menjawab: “Sesungguhnya Allah itu Maha Indah, dan menyukai keindahan, hakikat sombong itu ialah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.” (HR. Muslim dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu) awal hadits berbunyi: “Tidak akan masuk Syurga orang yang terdapat sebesar biji zarrah kesombongan dalam hatinya).


Kesan ‘Ujub

1. Jatuh dalam jerat-jerat kesombongan, sebab 'ujub merupakan pintu menuju kesombongan.

2. Dijauhkan dari pertolongan Allah. Allah Subahanahu Wata’ala berfirman:

“Orang-orang yang berjihad (untuk mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.” (Al-Ankabut: 69)

3. Sentiasa menghadapi berbagai krisis dan cubaan kehidupan.

Bila cubaan dan musibah datang menerpa, orang-orang yang terjangkiti penyakit ujub akan berteriak: ‘Oii teman-teman, selamatkan diri masing-masing!’ Berbeza halnya dengan orang-orang yang teguh di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala , mereka tidak akan melanggar qadha’ dan qadar Allah, sebagaimana yang dituturkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu.

Siapakah yang mampu lari dari hari kematian?
Bukankah hari kematian hari yang telah ditetapkan?
Bila sesuatu yang belum ditetapkan, tentu aku dapat lari darinya.
Namun siapakah yang dapat menghindar dari takdir?

4. Dibenci dan dijauhi orang. Tentu saja, seseorang akan diperlakukan sebagaimana ia memperlakukan orang lain. Jika ia memperlakukan orang lain dengan baik, nescaya orang lain akan membalas lebih baik kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
“Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa).” (An-Nisa’: 86)

Namun apabila seseorang kerap kali meremehkan orang lain, ia menganggap orang lain tidak ada apa-apa jika dibandingkan dirinya. Tentu saja tidak ada orang yang senang kepadanya. Sebagaimana kata pepatah ‘Jika engkau menghina orang lain, ingatlah! Orang lain juga akan menghinamu’

5. Akan menerima azab dan pembalasan di dunia samada cepat ataupun lambat. Seorang yang terkena penyakit ujub pasti akan merasakan pembalasan atas sikapnya itu. Dalam sebuah hadits disebutkan:

“Ketika seorang lelaki berjalan dengan mengenakan pakaian yang labuh, rambut tersisir rapi sehingga ia takjub pada dirinya sendiri, seketika Allah membenamkannya hingga ia terjerumus ke dasar bumi sampai hari Kiamat.” (HR. Al-Bukhari)

Hukuman ini dirasakannya di dunia akibat sifat ujub. Seandainya ia bebas dari hukuman tersebut di dunia, yang jelas amalnya pasti terhapus. Dalilnya adalah hadits yang menceritakan tentang seorang yang bersumpah atas nama Allah bahawa si Fulan tidak akan diampuni, ternyata Allah Subhanahu wa Ta’ala mengampuni si Fulan dan menghapus amalnya sendiri.

Syaitan mempermalukan seseorang dengan rasa ‘ujub (kagum) pada diri sendiri. Seseorang yang ujub pada dirinya sendiri akan terungkap kesalahannya yang memalukan tersebut. Sifat ujub itu seperti kerikil di jalan. Dalam membuat seseorang yang berjalan dengan wajah diangkat, tersandung dan jatuh tersungkur mencium tanah.

Orang yang ujub adalah orang yang mempermahal atau menuntut harga yang tinggi untuk dirinya dari yang sepatutnya. Kata Imam Syafi’i, “Barangsiapa yang menaikan harga dirinya di atas harga yang sesuai dengannya, maka Allah akan mengembalikannya pada nilai yang sesuai.”

Sikap meremehkan dan menyerang orang lain juga salah satu tanda yang paling menonjol dari sifat ujub. Sufyan Ats-Tsauri mengungkapkan, “Sifat ujub adalah kekagumanmu pada dirimu sendiri, sehingga kamu merasa bahawa kamu lebih mulia dan lebih tinggi darjatnya dari saudaramu. Padahal, mungkin kamu tidak beramal dengan sebenar sebagaimana dia, atau barangkali ia lebih wara’ darimu terhadap hal-hal yang diharamkan Allah dan lebih tulus amalannya.”

Fudhail bin ‘Iyadh sependapat dengan Ats-Tsauri. Katanya, “Apabila Iblis telah berhasil melakukan tiga hal pada diri anak Adam, maka ia akan berkata, ‘Saya tidak akan menuntutnya dengan hal yang lain.’ Tiga hal itu adalah: seseorang yang ujub pada dirinya sendiri, dia merasa amalannya sudah banyak, dan dia melupakan dosa-dosanya.”

Tiga sifat yang disebut Fudhail adalah ciri utama sifat ujub. Dan ketiganya adalah pangkal dari perbuatan dosa. Iblis menjamin jika seseorang sudah dijangkiti sifat itu, ia akan mudah melakukan dosa-dosa yang lain yang disukai Iblis. Kerana itu perhatikan perkataan Nabi Isa a.s. yang dikutip Fudhail bin Iyadh ini, “Betapa banyak pelita yang dipadamkan oleh angin dan betapa banyak ibadah yang dirusak oleh sifat ujub.”

Oleh itu jangan padamkan cahaya amalan kamu dengan sifat ujub!

No comments: