Surah Al-Baqarah

Surah Al-Baqarah 2. : Surah ini ialah surah yang paling panjang sekali di antara surah-surah al-Qur’an, mengandungi 286 ayat dan meliputi Juz Pertama, Juz Kedua dan tiga perlapan dari Juz Ketiga.

Surah ini diturunkan di Madinah sebaik-baik sahaja Nabi (s.a.w) berhijrah ke Madinah dan orang orang Islam terbentuk sebagai satu umat dalam sebuah negara merdeka – Negara Islam, yang berpenduduk bukan sahaja dari orang-orang Islam tetapi juga sebahagian kecil di antaranya ialah orang-orang Yahudi dan lain-lainnya.

Bagi memenuhi hajat umat Islam yang baharu terbentuk itu, yang memerlukan hukum-hukum syara’ untuk mengatur hidupnya supaya selamat sempurna, dan memandu usaha mengembangkan Islam, maka turunlah ayat-ayat suci yang terkandung di dalam surah al-Baqarah ini dari semasa ke semasa, menurut peristiwa yang berlaku, memenuhi maksud-maksud dan tujuan tersebut.

Kandungan surah al-Baqarah ini pada umumnya terbahagi kepada dua bahagian. Dalam bahagian pertama, kecuali beberapa ayat pada permulaan surah ini yang menegaskan kebenaran al-Qur’an, dan menerangkan sifat-sifat orang yeng beriman, orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan menyeru umat manusia seluruhnya supaya menyembah Allah Yang Maha Esa dan jangan mempersekutukanNya dengan sesuatu yang lain, serta ditarangkan tentang kejadian manusia, alam langit dan bumi, tengtang balasan baik (ni’mat suyurga) dan balasan azab (azab neraka), juga tentang perihal Nabi Adam (a.s) serta keingkaran Iblis; mulai dari ayat 39, firman Allah Ta’ala ditujukan kepada kaum musyrik Arab dan kaum Yahudi supaya mereka memeluk Islam, dengan beriman kepada Kita Allah Al-Qur’an dan kepada RasulNya Nabi Muhammad (s.a.w).

Dalam bahagian yang kedua pula diterangkan secara luas tentang hukum-hukum syara’ bagi mengatur kehidupan umat Islam yang meliputi “ibadat” (solat, zakat, puasa, haji dan jenis-jenis kebajikan); “Muamalat”: (berjual beli, hutang piutang, wasiat, menjadi saksi dan sebagainya); “Munakahat”; (nikah kahwin, talak dan segala yang berhubung dengannya); “Jinayat”: (jenayah) serta soal-soal umum.

Dalam Sahih Muslim ada satu hadits yang maksudnya: “Bacalah kamu surah al-Baqarah kerana sesungguhnya menerima ajarannya mendatangka berkat (kebaikan yang banyak), dan membiarkannya (tidak membaca dan tidak mengamalkannya) menyebabkan timbul perasaan sesal dan kecewa; dan orang-orang yang melibatkan diri dalam keadaan yang batil (yang salah) tidak akan dapat menggunakan ajarannya”.

No comments: