ISTIGHFAR

Istighfar : meminta keampunan atau maghfirah. Atau menghapus dosa dan menghilangkan bekasnya, serta menjaga dari keburukannya. Ibnu Qayyim berkata: hakikat maghfirah adalah: menjaga keburukan dosa. Di antaranya adalah: mighfar: iaitu alat yang menjaga kepala dari kecelakaan (seperti topi besi)

Keampunan atau maghfirah itu hanya diminta kepada Allah s.w.t. saja, kerana di antara namaNya adalah "al-Ghafuur", "al-Ghaffaar", serta "Ghaafir az-Zanb". Dan di antara sifat-sifat Allah s.w.t. adalah: "Allah mengampuni dosa-dosa semuanya."
[ az-Zumar: 53]

Kenapa Perlu Beristighfar
Beristigfar amat perlu dan wajib dilakukan agar Allah mengurniakan keampunan dan maghfirahNya kepada setiap hambaNya yang berdosa. Kerana semua manusia melakukan dosa dan kesalahan, samada dosa dengan Tuhannya, dosa dengan manusia dan dosa kepada dirinya sendiri.

Al-Qur’an menyampaikan kepada kita bahawa Rasul-rasul Allah yang diutus kepada bangsa-bangsa diperintahkan untuk beristighfar. Secara sendiri atau bersamaan.

Seperti disebutkan al-Qur’an tentang Nuh dan dakwahnya kepada kaumnya: "Maka aku katakan kepada mereka: "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun- , niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai."
[ Nuh: 10-12]

Dan seperti Allah s.w.t. menyebutkan tentang Huud dan dakwahnya kepada kaum Aad, iaitu ia berkata: "Dan (dia berkata): "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepadaNya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu."
[ Huud: 52]

Juga Nabi Soleh yang mengajak kaum Tsamud: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, kerana itu mohonlah keampunanNya, kemudian bertaubatlah kepadaNya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmatNya) lagi memperkenankan (do'a hambaNya)."
[ Huud: 61]

Demikian juga Nabi Syu'aib kepada kaum Ahli Madyan: "Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu kemudian bertaubatlah kepadaNya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Penyasih."
[ Huud: 90]

Dan Allah s.w.t. berfirman kepada RasulNya yang penutup; Muhammad s.a.w.: "Katakanlah: "Bahawasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahawasanya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadaNya dan mohonlah ampun kepadaNya."
[ Fussilat: 6]

Istighfar yang hakiki juga mengandung taubat. sebagaimana yang diungkapkan dalam sebuah Hadits Rasululah sollallaahu alaihi wasallam yang disebut sebagai SAYYIDUL ISTIGHFAAR.
Sebagaimana taubat juga mengandung istighfar. Dan keduanya mewakili yang lain ketika disebut secara terpisah.

Sedang jika disebutkan secara tersendiri dalam sebuah ungkapan, seperti dalam ungkapan: "Dan mohonlah ampun (istighfar) kepada Tuhanmu kemudian bertaubatlah kepadaNya", maka istighfar di situ bermakna: meminta perlindungan dari kejahatan akibat dosa yang telah dilakukannya. Sedangkan taubat bermakna: kembali dan meminta perlindungan dari kejahatan yang mungkin terjadi akibat perbuatan-perbuatannya yang buruk.

Imam Ibnu Qayyim berkata: di sini ada dua dosa. Dosa yang telah lampau, istighfar darinya bermakna: meminta perlindungan dari kejahatannya, serta dosa yang ia takutkan akan terjadi. Sedangkan taubat darinya bermakna: bertekad untuk tidak mengerjakannya lagi. Sedangkan kembali kepada Allah s.w.t. mencakup dua jenis: kembali kepadaNya untuk menjaga diri dari kejahatan akibat perbuatan yang telah dikerjakannya. Serta kembali kepadaNya untuk menjaga diri dari kejahatan dirinya serta perbuatan buruknya di masa mendatang.

Istighfar di sini juga usaha untuk menghilangkan bahaya. Sedangkan taubat adalah meminta manfaaat yang dapat diraih. Maghfirah adalah: agar ia dijaga dari bahaya kejahatan dosanya. Sedangkan taubat adalah agar setelah ia dijaga dari kejahatan itu ia mendapatkan apa yang ia senangi. Dan keduanya mengandung yang lain jika disebut secara terpisah.
[Madaarij Salikin: 1/ 308, 309].

Keperluan manusia akan maghfirah Allah s.w.t. adalah keperluan pokok. Kerana nikmat-nikmat Allah s.w.t. yang dicurahkan kepadanya tidak terhitung. Sementara kekurangannya dalam menjalankan hak Allah s.w.t. tidak dapat diingkari pula. Maka jika ada manusia yang berkata: aku telah menjalankan hak Allah s.w.t. seluruhnya, dan tidak sedikitpun aku kurang menjalankan hak itu, maka perkataannya itu sendiri adalah sebuah dosa. Kerana itu adalah jelas-jelas kesombongan dan bangga dengan diri sendiri. Oleh kerana itu, seluruh manusia memerlukankan maghfirah.

Dalam hal ini Allah s.w.t. berfirman: "Dan bergegaslah kamu kepada keampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi."
[Ali Imran: 133].

Di sini kecepatan dituntut dalam meminta maghfirah sebelum meminta syurga. Ayat yang sejenis adalah firman Allah s.w.t.: "Berlumba-lumbalah kamu kepada (mendapatkan) keampunan dari Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi."
[al Hadid: 21].

Dan firman Allah s.w.t.: "Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Iaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai."
[as-Saff: 10-12]

Keuntungan perdagangan mereka adalah maghfirah itu. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam syurga.

Dari keperluan manusia akan maghfirah atau keampunan itu, tumbuh keperluannya akan istihgfar. Dan ia tidak pernah bebas dari keperluan ini, malam atau siang. Seperti ia tidak dapat membebaskan dirinya dari keperluan akan makanan dan minuman.

Seperti difirmankan Allah s.w.t. dalam hadits qudsi yang terkenal yang diriwayatkan oleh Nabi s.a.w.dari Rabbnya Azza wa Jalla: "Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian melakukan dosa pada malam dan siang hari, dan Aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya, maka mintalah keampunan kepada-Ku niscaya Aku ampuni kalian."
[Hadits diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abi Zar]

Dan sabda Rasulullah s.a.w.: "Demi Zat Yang jiwaku berada dalam kekuasanNya, seandainya kalian tidak berbuat dosa niscaya Allah s.w.t. akan menghapuskan kalian dari muka bumi dan mendatangkan makhluk lain yang melakukan dosa kemudian meminta keampunan kepada Allah s.w.t. dan Allah s.w.t. pun mengampuni mereka."
[Hadits diriwaytkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abi Hurairah. Sahih Jami' Saghir (7074)]

Oleh kerana itu, al-Qur’an menyifatkan hamba-hamba Allah yang baik sebagai orang-orang yang beristighfar kepada Allah s.w.t., terutama pada waktu menjelang subuh, serta saat sedang jatuh dalam dosa.

Orang beristighfar berhak mendapat syurga.

Allah s.w.t. menyifatkan orang yang bertakwa yang berhak mendapatkan syurga dan keredhaanNya sebagai berikut:

"Untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya. Dan (mereka dikurnia) isteri-isteri yang disucikan serta keredhaan Allah: Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hambaNya. (Iaitu) orang-orang yang berdo'a: Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka, (iaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, dan tetap ta'at, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur."
[Ali Imran: 15-17]

Dalam surah yang sama Allah s.w.t. membicarakan kepada kita tentang kaum Rabbani yang sebahagian mereka telah terbunuh di jalan Allah s.w.t.. Namun mereka tidak lemah kerana mengalami kematian, serta mereka tidak menjadi malas kerananya.

Firman Allah s.w.t.: "Tidak ada do'a mereka sekalian ucapan: "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir”.
[Ali Imran: 147]

Sebelum mereka meminta kekuatan dan kemenangan kepada Allah s.w.t. , mereka meminta maghfirah dari dosa-dosa dan sikap berlebihan mereka dalam kehidupan. Dalam hal ini mereka menuduh diri mereka sendiri dengan perlakuan dan tindakan yang berlebihan, bukan menuduh Allah s.w.t. bahawa Dia mengecewakan dan tidak menolong mereka!

Contoh-Contoh Doa Ulul Albab.

Dalam Surah itu pula terdapat pembicaraan tentang "ulul albab", iaitu mereka berdo'a kepada Allah s.w.t. dengan beberapa do'a. Di antaranya adalah:

Firman Allah s.w.t.: "Ya Tuhan Kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (iaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu", maka kamipun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti."
[Ali Imran: 193.]

Dalam Surah yang lain, Allah s.w.t. memuji kaum muttaqin yang berbuat baik dari sekalian wali-wali Allah s.w.t.. Firman Allah s.w.t.: "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (syurga) dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik; mereka sedikit sekali tidur di waktu malam; Dan di akhir-akhir malam mereka memohon keampunan (kepada Allah)."
[az-Zariat: 15-18].

Al Hasan berkata: mereka beramal pada malam hari, dan hanya tidur sedikit dari malam itu, itu mereka lakukan hingga menjelang subuh, dan pada saat itu mereka melakukan istighfar.

Alangkah anehnya! Mereka mengisi malam dengan ibadah dan solat, kemudian pada menjelang subuh mereka beristighfar! Seakan mereka masih merasa kekurangan dan kesalahan diri mereka.

Ibnu Katsir berkata: terdapat dalam hadits-hadits sahih dari beberapa orang sahabat dari Rasulullah s.a.w.bahawa beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah s.w.t. turun pada tiap malam ke langit dunia, hingga sepertiga malam yang terakhir, dan berfirman: “Apakah ada orang yang meminta taubat hingga Aku berikan taubat kepadanya? Apakah ada yang meminta keampunan hingga Aku berikan keampunan kepadanya? Apakah ada orang yang meminta hingga aku kabulkan permintaannya? Hingga datang fajar".

Kewajiban beristighfar itu makin kuat bagi orang yang sedang jatuh dalam kemaksiatan dan dosa. Kerana siapa yang berkuasa atau mampu menghindarkan dirinya sama sekali dari perbuatan dosa? Di sini istighfar berfungsi sebagai pembantu untuk menghilangkan kekurangannya, dan penggilap yang dapat mencucinya dari kotoran dosa.

Allah s.w.t. menyebut sifat-sifat kaum muttaqin dalam al-Qur’an sebagai orang yang: "Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon keampunan terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain dari pada Allah? - Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui"
[Ali Imran: 135].

Dan firman Allah s.w.t.: "Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
[an-Nisa: 110.].

Allah s.w.t. memuji nabi-nabiNya dalam al-Qur’an dengan tindakan mereka yang melakukan istighfar itu. Mereka adalah manusia yang paling bersegera dalam melakukan istighfar dan yang paling senang melakukannya.

Dalam kisah Adam, nenek moyang manusia, beliau beristighfar ketika beliau dipedaya oleh syaitan hingga beliau dan istrinya memakan buah dari pohon yang dilarang itu. Maka beliau segera meminta ampun dan kembali kepadaNya:

"Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi."
[al-A'raf: 23.].

Nabi Nuh a.s, pemimpin para rasul itu meminta istighfar bagi dirinya, kedua orang ketuanya, dan bagi semua orang yang berhak atasnya, juga bagi kaum mu' minin dan mu'minat:

"Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan."
[ Nuh: 28].

Dan Nabi Ibrahim a.s. berdo'a: "Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mu'min pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)."
[Ibrahim: 41].

"Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau, Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."
[al Mumtahanah: 4-5.].

Nabi Musa a.s. yang secara tidak sengaja membunuh seorang manusia, sebelum beliau mendapatkan kerasulannya, segera meminta keampunan kepada Rabbnya atas kesalahannya itu.

Musa mendo'a: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri kerana itu ampunilah aku". Maka Allah mengampuninya, sesungguhnya Allah Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
[al Qashash: 16.].

Pada kesempatan lain, beliau berdoa: "Itu hanyalah cubaan dari Engkau, Engkau sesatkan dengan cubaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah Yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkaulah Pemberi ampun yang sebaik-baiknya."
[al A'raaf: 155].

Allah s.w.t. berfirman dalam kisah Nabi Daud a.s: "Dan Daud mengetahui bahawa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat"
[Saad: 24].

Dalam kisah Nabi Sulaiman a.s. Allah s.w.t. berfirman: "Ia berkata: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku."
[Saad: 35].

Dan Nabi Muhammad Saw juga diperintahkan untuk bertaubat dalam banyak ayat, seperti dalam firman Allah s.w.t. dalam al Qur'an ayat-ayat Makki ini: "Maka bersabarlah kamu, kerana sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah keampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi."
[Ghaafir: 55].

Dalam al Qur'an ayat-ayat Madani Allah s.w.t. memerintahkan untuk beristighfar kepadaNya, dalam firman Allah s.w.t.:
"Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."
[an-Nisa: 106].

Juga Allah s.w.t. memerintahkan beliau untuk beristighfar bagi dirinya dan kaum mu'minin dan mu'minat.

Iaitu dalam firman Allah s.w.t.:"Maka ketahuilah, bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan (Yang Haq) melainkan Allah dan mohonlah keampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mu'min, laki-laki dan perempuan." [ Muhammad: 19].

Dan firman Allah s.w.t.:"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadaNya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat." [ an-Nashr: 1-3].

Ini adalah sebahagian dari Surah yang diturunkan pada penghujung kehidupan Rasulullah s.a.w., dan setelah turunnya firman Allah s.w.t. dalam Surah al Fath:"Supaya Allah memberi keampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatNya atasmu." [ al Fath: 2].

Dan ini diturunkan pada tahun keenam hijriah setelah terjadinya perdamaian Hudaibiah yang terkenal itu, yang dinamakan Allah s.w.t. sebagai kemenangan yang nyata.

Namun demikian, Allah s.w.t. tetap memerintahkan beliau untuk beristighfar. Dan Rasulullah s.a.w.adalah manusia yang paling banyak beristighfar kepada Rabbnya. Sahabat beliau pernah menghitung, dalam satu majlis, Rasulullah s.a.w.lebih dari tujuh puluh kali mengucapkan: " Wahai Rabb-ku ampunilah daku dan berilah Aku taubat".

An-Nasaai meriwayatkan dari Ibnnu Umar bahawa ia mendengar Rasulullah s.a.w.mengucapkan: "Aku memohon keampunan kepada Allah Yang tidak ada tuhan selain Dia Yang Hidup kekal dan terus menerus mengurus (makhlukNya). Aku memohon taubat kepadaNya" dalam satu majlis ,sebelum bangkit darinya, sebanyak seratus kali.

Dalam satu riwayat: "kami menghitung Rasulullah s.a.w.dalam satu majlis mengucapkan: 'Wahai Rabb-ku ampunilah daku dan berilah daku taubat, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi taubat dan Maha Pengampun' sebanyak seratus kali." [Fathul Bari: 11/101, 102].

Dalam sahih Muslim dari hadits al Aghar al Muzni diriwayatkan: "Pernah ada kelalaian untuk berzikir dalam hatiku, dan aku beristigfar kepada Allah s.w.t. setiap hari sebanyak 100 kali untuk kelalaian itu ".

Dalam sahih Bukhari dari hadits Abi Hurairah r.a.: "Demi Allah, aku beristighfar dan meminta taubat kepada Allah s.w.t. dalam sehari lebih dari tujuh puluh kali".

Ulama menafsirkan "al ghain" yang berada dalam hati Rasulullah s.a.w.itu adalah: suatu masa Rasulullah s.a.w.tidak melakukan zikir yang terus dilakukan beliau. Dan jika Rasulullah s.a.w.melupakannya kerana suatu hal, maka beliau menganggap itu sebagai dosa, dan beliau beristighfar kepada Allah s.w.t. dari kelalaian itu.

Ada yang berpendapat: itu adalah sesuatu yang terjadi dalam hati, seperti keinginan hati yang biasa terjadi dalam diri manusia. Ada yang berpendapat: para nabi adalah orang yang amat berusaha keras untuk melakukan ketaatan kepada Allah s.w.t.. Kerana mereka mengetahui hakNya atas mereka sehingga mereka terus bersyukur kepada Allah s.w.t., dan mengakui bahawa mereka selalu kurang sempurna dalam menjalankan apa yang diperintahkan Allah s.w.t. kepada mereka.

Al Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin berkata: adalah Rasulullah s.a.w.selalu meningkat darjat beliau. Dan setiap kali beliau menaiki suatu darjat maka beliau akan melihat darjat yang sebelumnya, dan beliau akan beristighfar atas darjat yang lebih rendah itu. [Fathul Bari: 11/ 102, 102].

Al Muhasiby berkata: malaikat dan para nabi adalah orang yang lebih takut kepada Allah s.w.t. dibandingkan orang yang lebih rendah darjatnya dari mereka. Dan takut mereka adalah sebuah takut penghormatan dan pemuliaan. Mereka beristighfar dari kekurangan kesempurnaan dalam menjalankan apa yang seharusnya, bukan kerana dosa yang dilakukan.

Qadhi 'Iyadh berkata: sabda baginda: "Wahai Tuhanku ampunilah dosaku dan ampunilah atas apa yang aku telah dahulukan dan apa yang aku telah tunda dapat dinilai sebagai sebuah ungkapan dari ketawadhu'an, ketundukan, sikap merendahkan diri, dan sebagai kesyukuran kepada Tuhannya, kerana baginda tahu bahawa Allah s.w.t. telah mengampuninya. [Fathul Bari: 11/ 198].

Terdapat hadits sahih dari Rasulullah s.a.w.tentang bentuk ungkapanonal istighfar beliau yang tidak pernah digunakan oleh seorang nabi atau Rasulupun sebelum beliau, iaitu:

"Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kejahilanku, tingkah berlebihan dalam perkaraku, serta apa yang Engkau lebih tahu dariku. Ya Allah ampunilah keseriusan dan sikap humorku, ketidak sengajaan dan kesengajaanku, dan seluruh perbuatan seperti itu yang ada padaku. Ya Allah, ampunilah apa yang aku dahulukan dan apa yang aku akhirkan, serta apa yang sembunyikan dan apa yang aku beritahukan, dan Engkau adalah Yang memajukan dan Engkau pula Yang memundurkan, dan Engkau adalah Maha kuasa atas segala sesuatu." [Hadits diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Musa. Fathul Bari 11/ 196, 197].

Dan Rasulullah s.a.w. bersabda: sayyidul istighfar adalah engkau mengucapkan: "Ya Allah, Engkau Rabbku, tidak ada tuhan selain Engkau. Engkau telah menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu dan aku akan terus berada dalam jalan dan janji-Mu selama aku mampun. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan apa yang telah aku perbuat, dan aku mengakui nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan aku akui pula dosa yang telah aku perbuat, maka ampunilah daku, kerana tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain daripada Engkau." [Hadits diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitab Ad Da'awat dari Syidad bin Aus dengan nombor: (6306)].

Syeikh Ibnu Abi Hamzah berkata: dalam hadits ini terkumpulkan keelokan makna dan keindahan lafaz, sehingga memang ia berhak disebut sebagai sayyidul istighfar.

Di dalamnya terdapat pengakuan bagi Allah s.w.t. atas keTuhananNya, bagi diriNya semata, dan penyembahan kepadaNya. Juga pengakuan bahawa Dia adalah Sang Pencipta, pengakuan akan perjanjian yang telah diambilnya dari Allah s.w.t., pengharapan akan janji yang telah diberikan oleh Allah s.w.t., perlindungan dari kejahatan yang dilakukan oleh hamba atas diirnya sendiri, penisbahan nikmat kepadaNya, sementara menisbahkan dosa kepada dirinya sendiri, juga keinginannya untuk meminta keampunan, serta pengakuannya bahawa tidak ada seorangpun yang dapat memberikan pengampunan itu selain Allah s.w.t. [Fathul Bari: 11/100].

Syarat Dan Adab Istighfar.
Istighfar yang diterima oleh Allah s.w.t. harus memenuhi syarat-syarat dan adabnya, antaranya:

1. Niat yang benar dan ikhlas semata ditujukan kepada Allah s.w.t.. Kerana Allah s.w.t. tidak menerima amal perbuatan manusia kecuali jika amal itu dilakukan dengan ikhlas semata untukNya. Allah s.w.t. berfirman:

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepadaNya dalam (menjalankan) agama dengan lurus" [ Al Bayyinah: 5].

Dan sabda Rasulullah s.a.w.: "Seluruh amal perbuatan manusia ditentukan oleh niatnya. Dan orang yang beramal mendapatkan balasan atas amalnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya". Hadits muttafaq alaih.

2. Hati dan lidah secara serentak melakukan istighfar. Sehingga tidak boleh lidahnya berkata: aku beristighfar kepada Allah s.w.t., sementara hatinya ingin terus melakukan maksiat. Dari Ibnu Abbas r.a. diriwayatkan, ia berkata: "orang yang beristighfar kepada Allah s.w.t. dari suatu dosa sementara ia masih terus menajalankan dosa itu maka ia seperti orang yang sedang mengejek Penciptanya!"

Rabi'ah berkata: istighfar kita perlu kepada istighfar lagi! Jika istighfar kita hanya dengan lidah saja, tidak disertai dengan hati.

3. Berada dalam keadaan suci, sehingga ia berada dalam keadaan yang paling sempurna, zahir dan batin. Seperti dalam hadits Ali bin Abi Thalib, ia berkata: Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. (dan apa yang diucapkan oleh Abu Bakar itu adalah benar adanya) meriwayatkan kepadaku bahawa ia mendengar Rasulullah s.a.w.bersabda: "Tidak ada seseorang yang berbuat dosa, kemudian ia bangun dan bersuci serta memperbaiki bersucinya, kemudian ia beristighfar kepada Allah s.w.t., kecuali Allah s.w.t. pasti mengampuninya"

Al Hafiz berkata: hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam yang empat dan Ibnu Hibban mensahihkannya. [Fathul Bari: 11/ 98]. Sedangkan dalam Jami' Shagir dinisbahkan kepada Abi Daud dan Tirmizi.

Sementara Al Albani menyebutkannya dalam Dha'if al Jami' (5006). Kemudian Rasulullah s.a.w.membaca ayat : "Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui" [ Ali Imran: 135].

Dalam hadits Abu Bakar secara marfu' dikatakan: "Tidak ada orang yang dianggap terus melakukan dosa jika ia langsung beristighfar dan meminta taubat, meskipun dalam satu hari ia dapat mengulang (dosa itu) sampai tujuh puluh kali” [Dalam Fathul Bari: Hadits dikeluarkan oleh Abu Daud dan Tirmizi juga].

4. Beristighfar kepada Allah s.w.t. dalam keadaan takut dan mengharap. Kerana Allah s.w.t. menyifati diriNya dengan firmanNya:

"Yang Mengampuni dosa dan Menerima taubat lagi keras hukumanNya" [Ghafir: 3].

Dan firman Allah s.w.t. :
"Ketahuilah, bahawa sesungguhnya Allah amat berat siksaNya dan bahawa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" [ Al Maidah: 98].

"Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai keampunan (yang luas) bagi manusia sekalipun mereka zalim, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar sangat keras siksaanNya" [ ar-Ra'd: 6].

"Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahawa sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" [ al Hijr: 49].

Ayat-ayat seperti ini banyak, dan semuanya menanamkan keseimbangan dalam hati antara takut dan mengharap. Tidak ada yang merasa aman dari balasan Allah s.w.t., kecuali mereka yang rugi. Dan tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah s.w.t. kecuali orang-orang kafir.

Oleh kerana itu orang yang melakukan dosa tidak seharusnya meninggalkan istighfar, sebanyak dan sebesar apapun dosa yagn telah ia perbuat. Kerana keampunan Allah s.w.t. lebih besar dari dosanya itu, rahmatNya lebih luas, dan keampunanNya lebih besar.

Dalam hadits qudsi yang terkenal, yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Zar dari Nabi s.a.w.dari Rabbnya Azza wa Jalla:

"Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian berbuat dosa pada malam dan siang hari, dan Aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya, maka minta ampunlah kepada-Ku niscaya Aku ampuni kalian ".

5. Memilih waktu yang utama. Seperti saat menjelang subuh. Seperti firman Allah s.w.t. :

" Dan yang memohon ampun di waktu sahur"
[ Ali Imran: 17].

"Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah)"
[az-Zariaat: 18].

Dan ketika anak-anak Ya'qub berkata kepada ayah mereka: "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa)". Ya'qub berkata: "Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"
[ Yusuf: 97-98].

Para mufassir berkata: beliau menunda istighfar itu hingga waktu menjelang subuh, kerana pada saat itu, doa lebih dekat untuk dikabulkan, jauh dari ria, lebih bersih bagi hati, dan ia adalah waktu tajalli Ilahi pada sepertiga terakhir dari waktu malam.

6. Beristighfar dalam solat. Pada saat bersujud, sebelum salam atau setelah salam. Rasulullah s.a.w.telah mengajarkan Abu Bakar untuk mengucapkan doa sebelum salam:

"Wahai Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Engkau, maka ampunilah daku dengan keampunan dari-Mu, dan kasihilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi keampunan dan Maha Penyayang ".

7. Berdo'a bagi dirinya sendiri dan bagi kaum mu'minin yang lain, sehingga ia masuk dalam kelompok mereka, semoga Allah s.w.t. menyayanginya dan mengampuninya dengan berkah mereka dan dengan masuk dalam kelompok mereka.

Oleh kerana itu kita dapati para nabi tidak hanya beristighfar kepada diri mereka sahaja. Bahkan bagi kedua orang tua mereka, serta bagi kaum mu'minin dan mu'minat seperti terdapat dalam do'a Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim serta nabi-nabi lainnya.

Di antara do'a Nabi Nuh itu adalah:
"Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan".
[Nuuh: 28].

Dan dari do'a Nabi Ibrahim adalah:
"Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang -orang mu'min pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)"
[ Ibrahim: 41].

8. Berdo'a dan beristighfar dengan ungkapan yang disebutkan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Kerana ia adalah ungkapan yang terbaik, paling besar nilainya, paling luas maknanya serta paling menusuk dalam hati. Berbeza halnya dengan ungkapan-ungkapan doa dan wirid lain yang dibuat oleh manusia, di sana tidak ada kemanisan susunan kalimat al-Qur’an serta keindahan kata-kata yang digunakan dalam hadits.

Dan dalam beristighfar dan berdo'a dengan al-Qur’an dan hadits itu seseorang akan mendapat dua balasan:

a. Balasan doa dan istighfar.
b. Balasan mengikuti al-Qur’an dan sunnah.

Contoh doa dari al-Qur’an
Di antara ungkapan-ungkapan doa dalam al-Qur’an adalah; doa yang diucapkan oleh Adam, Nuh, Ibrahim dan nabi-nabi serta rasul-rasul yang lain. Di antaranya adalah:

"Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi" [al A'raaf: 23].

"Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali, " Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau, Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" [al Mumtahanah: 4-5].

"Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum kafir " [Ali Imran: 147].

"Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang" [Al Hasyr: 10].

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (iaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu"; maka kamipun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti" [ Ali Imran: 193].

Dan dalam hadits terdapat do'a dengan ungkapan yang bermacam-macam. Di antaranya adalah sayyidul istighfar yang telah kami sebutkan sebelumnya. Di antaranya adalah:

"Wahai Tuhanku, ampunilah kesalahanku, kebodohanku serta tindakanku yang berlebihan dalam urusanku".

Di antaranya adalah: "Ya Allah, jauhkanlah daku dari kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahanku dengan air, salju dan embun. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahan seperti baju yang putih dibersihkan dari kotoran".

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Abi Hurairah dan diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dari A'isyah. Dan adalah Rasulullah s.a.w.berdo'a dengan do'a itu setelah takbiratul ihram dalam solat, serta sebelum membaca Surah Al Fatihah. Di antaranya adalah:

"Ya Allah, ampunilah kesalahanku, luaskanlah rumahmu dan berilah keberkatan dalam rezekiku". diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi serta ia menilainya sebagai hadits hasan, dan Abu Ya'la serta periwayat yang lain dari Abi Musa.

Adakah Berguna Istighfar Jika Terus Berbuat Dosa?
Di antara pertanyaan yang timbul dalam topik ini adalah: "apakah istighfar bermanfaat bagi orang yang melakukannya, jika ia tetap menjalankan dosa, yang besar maupun kecil?

Para ahli suluk berbeza pendapat dalam masalah ini: Di antara mereka ada yang berpendapat: istighfar itu akan bermanfaat baginya secara mutlak, meskipun ia tidak mempunyai tekad untuk bertaubat. Di antara mereka ada juga yang berkata: istighfarnya tersebut tidak bermanfaat sama sekali, hingga ia benar-benar bertaubat. Dan pihak yang lain memerinci ketentuan-ketentuan dan syarat masing-masing.

Aku adalah termasuk dalam kelompok yang ketiga ini. Menurutku: istighfar yang hanya diucapkan dengan lidah saja bermanfaat bagi orang yang beristighfar itu, jika diiringi dengan kesungguhan, kekhusyu'an dalam berdo'a, memohon dengan bersungguh-sungguh dan merasakan keperluan yang amat besar akan keampunan dari Allah s.w.t. di waktu hidupnya. Ia meminta kepada Allah s.w.t. sebagai seorang hamba yang fakir, meminta kepada tuannya yang kaya.

Dengan permintaan makhluk yang lemah kepada Sang Pencipta Yang Maha Perkasa, permohonan hamba yang kerdil kepada Penciptanya yang Maha Besar, yang rahmatNya mencakupi segala sesuatu, dan keampunanNya menyelimuti semua orang, pasti akan diperkenankan.

Ketaatan manusia tidak membuatNya untung, dan maksiat mereka tidak mengurangi kekuasaan Allah s.w.t.. Seorang hamba, jika ia beristighfar dengan semangat dan ruh seperti itu, maka istighfarnya tidak akan sia-sia. Di antara dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

Pertama: seperti telah diungkapkan dari al Qur'an dan hadits tentang keutamaan istighfar, ia ditampilkan dalam beragam bentuk dan secara mutlak tanpa pembatas, sehingga mencakup orang yang masih tetap menjalankan kemaksiatan dan pelanggaran lainnya, maka mengapa kita kemudian membatasinya dengan batasan: "sambil tidak terus menjalankan maksiat?"

Kedua: istighfar, meskipun hanya dengan lidah adalah kebaikan yang dapat menghapus keburukan, apalagi jika disertai dengan permohonan yang sangat luhur.

Imam Ghazali berkata: menurutku: istighfar dengan lidah juga merupakan suatu kebaikan. Kerana gerakan lidah beristighfar lebih baik dari pada ia melakukan ghibah atau berkata-kata yang tidak ada manfaatnya. Ia juga lebih utama dari pada sekadar diam. Keutamaannya itu akan nampak jika dibandingkan dengan diam itu. Namun ia akan nampak kurang nilainya jika dibandingkan dengan amal hati. Oleh kerana itu ada orang yang berkata kepada syeikhnya, Abi Utsman al Maghribi, sebagai berikut: lidahku sibuk berzikir dan membaca al Quran, namun hatiku lalai! Mendengar hal itu Abi Utsman menjawab: bersyukurlah kepada Allah s.w.t., kerana Dia menggerakan salah satu anggota badanmu untuk melakukan kebaikan, teruskanlah lidahmu untuk berzikir, jangan gunakan untuk keburukan , atau berkata yang tidak berguna!
[Ihya Ulumuddin: 4.]

Ketiga: Allah s.w.t. berjanji bahawa Dia tidak akan mensia-siakan amal seseorang, dan balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Seperti firman Allah s.w.t.:

"Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan (nya) dengan baik."
[ al Kahfi: 30]

"Sesungguhnya Allah tiada mensia-siakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan."
[ Huud: 115]

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrahpun, nescaya dia akan melihat (balasannya)."
[ az-Zilzalah: 7]

"Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, nescaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisiNya pahala yang besar."
[an-Nisa: 40]

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (kerana) sebahagian kamu adalah turunan dari sebahagian yang lain."
[Ali Imran: 195]

Dan istighfar, seperti telah saya katakana adalah amal, dan secara logiknya ia adalah amal yang baik. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Al Baihaqi dalam Asy-Sya'b dari Ibnu Abbas secara marfu': "orang yang beristighfar dari dosanya sementara ia masih terus melakukan dosa tersebut adalah seperti orang yang mengejek Tuhannya," adalah hadits dha'if. Dan yang rajihnya ia adalah hadits mauaquf pada Ibnu Abbas dan bukan hadits nabi. Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitab Fathul Bari hadits Ibnu Abbas dan lafaznya adalah:

"Orang yang bertaubat dari dosanya adalah seperti orang yang tidak berdosa, dan orang yang meminta keampunan dari dosa sementara ia masih terus melakukan dosa itu adalah seperti orang yang mengejek Tuhannya." Ia berkata: yang rajih adalah ungkapan: "...wal mustaghfir (orang yang beristifghfar) ...dan seterusnya itu adalah mauquf. Sedangkan bahagian pertama dari hadits itu adalah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Thabarani dari hadits Ibnu Mas'ud dan sanadnya adalah Hasan. (Fathul Bari: 13/ 471)]

Meskipun seandainya kita terima keberadaan hadits itu, maka ia dapat difahami sebagai ucapan istighfar yang dilafazkan sebagai suatu kebiasaan saja, sambil memikirkan yang lain, serta tidak memahami maknanya, dan tidak pula dengan merajuk dan menangis.

Seperti itu pula perkataan sebahagian orang yang mengatakan: istighfar tanpa meninggalkan diri dari dosa adalah taubat orang-orang pembohong! Dan perkataan yang lain: aku beristighfar kepada Allah s.w.t. dari istighfarku! Ini dapat difahami bahawa istighfarnya itu semata dengan ucapan lidahnya saja, tanpa diiringi dengan gerakan hati yang merupakan rekan dalam amal itu.

Rabi'ah al Adawiah: istighfar kita perlu kepada istighfar lagi yang banyak! Jangan disangka bahawa ia mencela gerakan lidah yang sedang berzikir kepada Allah s.w.t.. Namun ia mencela hati yang lalai. Dan kelalaian hati seperti itu perlu kepada istighfar lagi dari kelalaian itu sendiri, bukan dari gerakan lidahnya. Dengan demikian, orang yang berdiam saja, tidak beristighfar dengan lidahnya, dengan demikian memerlukankan dua jenis istighfar!.

Seperti inilah seharusnya difahami pujian orang yang memuji dan celaan orang yang mencela. Jika tidak maka ia bererti tidak memahami perkataan ini: "kebaikan orang-orang biasa adalah keburukan kaum muqarrabin! Kerana ini adalah masalah yang nisbi, sehingga tidak dapat difahami secara sederhana. Oleh kerananya tidak selayaknya kita menganggap ringan ketaatan dan perbuatan buruk yang amat kecil sekalipun.

Ja'far as-Sadiq berkata: Allah s.w.t. menyembunyikan tiga hal dari tiga hal. Menyembunyikan ridhaNya dalam ketaatan kepadaNya, oleh kerana itu janganlah engkau cela ketaatan itu sekecil apapun, kerana barangkali di situ terdapat redha Allah s.w.t..

Menyembunyikan kemarahanNya dari kemaksiatan terhadapNya, oleh kerana itu janganlah engkau menganggap ringan suatu kemaksiatan sekecil apapun, kerana barangkali di situ terletak kemarahanNya. Dan Dia menyembunyikan waliNya dari sekalian hamba-hambaNya, oleh kerana itu janganlah engkau menganggap rendah seorang hamba Allah s.w.t. , kerana barangkali dia adalah wali Allah.

Sahl bin Abdullah (at Tustary) berkata: seorang hamba dalam segala keadaan pasti memerlukan Tuhannya, oleh kerana itu ia harus memperbaiki keadaannya, iaitu dengan selalu mengembalikan kepadaNya segala sesuatu yang diputuskan dan ditentukan untuknya. Maka jika ia bermaksiat kepada Allah s.w.t., hendaklah ia berkata: "wahai Rabbku tutupilah keburukanku itu". Dan jika ia telah membebaskan diri dari maksiat, maka hendaklah ia berkata: "wahai Rabbku ampunilah dosaku!" Dan jika ia telah melakukan taubat hendaknlah ia berkata: "wahai Rabbku, berikanlah aku halangan dari melakukan kemaksiatan!" Dan jika ia telah mengerjakan ketaatan hendaklah ia berkata: "wahai Rabbku terimalah amal baik aku ini!"

Al Ghazali berkata dalam kitabnya Ihya Ulumuddin: janganlah engkau menghina ketaatan sekecil apapun hingga membuat engkau tidak mengerjakannya, dan kemaksiatan sekecil apapun hingga membuat engkau tidak meninggalkannya. Seperti wanita pemintal yang malas untuk memintal benang, kerana ia hanya mampu mengerjakan satu benang saja dalam satu jam, dan ia berkata: apa manfaatnya satu benang itu? dan kapan akan dapat menghasilkan satu baju? Ia tidak menyadari bahawa seluruh baju di dunia ini diciptakan dari satu-benang dengan benang lainnya, dan seluruh dunia yang luas ini di susun dari atom-atom kecil, maka berdo'a dengan menangis dan istighfar dengan hati adalah kebaikan yang tidak akan sia-sia di sisi Allah s.w.t.! [Dari Ihya Ulumuddin, Kitab Taubat, dikutip dengan ringkas.]

Rabi' bin Khaitsam, disebutkan dalam kitab al Azkaar ia berkata: jangan engkau katakan: aku beristighfar kepada Allah s.w.t. dan aku bertaubat kepadaNya". Kerana itu dapat menjadi dosa jika ia tidak benar-benar menjalankannya. Namun katakanlah: "wahai Rabbku ampunilah daku dan berilah hamba taubat". An nawawi berkata: ini baik. Sedangkan ia tidak senang mengatakan "aku ber istighfar kepada Allah s.w.t. " dan ia menamakannya sebagai kebohongan, an Nawawi tidak setuju dengan itu. Kerana makna "astaghfirullah" adalah aku memohon keampunanNya, dan itu bukanlah kebohongan. Ia berkata: untuk menolak pendapat itu cukup dengan hadits Ibnu Mas'ud dengan lafaz:

"Barangsiapa yang mengucapkan: Aku meminta keampunan kepada Allah Yang tidak ada tuhan selain Dia, Yang Hidup kekal dan selalu mengatur (makhlukNya) dan aku bertaubat kepadanya: niscaya diampunkan segenap dosa-dosanya meskipun ia pernah melarikan diri dari medan perang". Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi serta disahihkan oleh Hakim. Al Hafizh ibnu Hajar berkata: ini adalah dalam lafaz "Aku meminta keampunan kepada Allah Yang tidak ada tuhan selain Dia, Yang Hidup kekal dan Maha mengatur (sekalian makhlukNya) sedangkan kata "aku bertaubat kepadanya " inilah yang dimaksudkan oleh Rabi' bahawa itu adalah kebohongan. Dan demkkian juga jika ia mengucapkan taubat namun ia tidak menjalankan taubat itu".

Dalam berdalil dengan menggunakan hadits Ibnu Mas'ud itu patut diteliti kembali, kerana dapat saja yang dimaksudkan adalah: jika ia mengatakan taubat dan mengerjakan syarat-syarat taubat itu. Dan dapat pula Rabi' ingin menggabungkan dua lafaz, tidak sekadar kata "astaghfirullah" sehingga seluruh perkataannya adalah benar. Wallahu a'lam.

Al Hafiz berkata: aku membaca dalam al Halabiat karya Taqiyyuddin as-Subki sebagai berikut: istighfar adalah meminta keampunan, baik dengan lidah, atau dengan hati atau juga dengan keduanya. Dengan yang pertama itu akan mendatangkan manfaat kerana itu lebih baik dari sekadar diam, dan ia dapat dimasukkan sebagai perkataan yang baik. Yang kedua amat baik sekali, dan yang ketiga lebih baik lagi. Namun keduanya itu tidak menghapus dosa hingga terdapat taubat yang sebenarnya. Kerana orang yang berbuat maksiat dan tidak juga meninggalkannya itu meminta diampuni, dan itu tidak harus ada taubat dalam dirinya. Hingga ia berkata: yang aku katakan bahawa makna istighfar adalah berlainan dengan makna taubat, adalah jika ditinjau berdasarkan ungkapan normal.

Namun menurut kebanyakkan ulama, lafaz "astaghfirullah" itu maknanya adalah taubat. Jika ada orang yang seperti itu keyakinannya, maka ia bererti menginginkan taubat. Kemudian ia berkata: dan sebahagian ulama ada yang mengatakan bahawa taubat tidak sempurna kecuali dengan istighfar, dengan dalil firman Allah s.w.t.:

"Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepadaNya," sedangkan menurut pendapat yang masyhur, hal itu tidak disyaratkan. [Fathul Bari: 13/ 472]

No comments: