Qiraat

Qiraat (bacaan): Jenis-jenis bacaan yang boleh dibaca oleh pembaca al-Qur'an, dengan syarat sipembaca mengetahui sumbernya dan memahami letaknya perbezaan bacaan itu pada mana-mana ayat. Haram membacanya tanpa berpandukan kepada qira'at yang asli daripada perawinya. Perbezaan kata-kata wahyu dalam lafaz, pembawakan, dialek dan posisi dalam kalimah yang kesemuanya diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi s.a.w.

Bacaan al-Qur'an atau tarannum yang biasa kita baca hari ini dan biasa kita dengar bacaannya dari para qari dan qari'ah samada di Asia Tenggara atau di Timur Tengah adalah berpandukan riwayat Hafs. Riwayat Hafs ini digunakan oleh 3 qira'at iaitu, Abu Amr Al-Bashri, ‘Asim Al-Kufi dan Al-Kisai Al-Kufi.

Qiraat terkenal: Qiraat yang terkenal ada 10 Qiraat, masing-masing dinisbahkan kepada seorang imam qiraat, yang terkenal dengan dua orang rawi. Berikut ini, nama-nama imam tersebut beserta para perawi mereka:
  1. Nafi‘ al-Madani, dua perawinya adalah: Qalun dan Warsy
  2. Ibnu Katsir Al-Makki, dua perawinya adalah: Al-Bazzi dan Qunbul
  3. Abu Amr Al-Bashri, dua perawinya adalah: Hafsh Ad-Duri dan As-Susi
  4. Ibnu ‘Amir Asy-Syami, dua perawinya adalah: Hisyam dan Ibnu Zakwan
  5. ‘Asim Al-Kufi, dua perawinya adalah: Syu‘bah dan Hafsh
  6. Hamzah Al-Kufi, dua perawinya adalah: Khalaf dan Khallad
  7. Al-Kisai Al-Kufi, dua perawinya adalah: Abul Harits dan Hafsh Ad-Duri
  8. Abu Jakfar Al-Madani, dua perawinya adalah: Ibnu Wardan dan Ibnu Jimaz
  9. Ya‘qub Al-Hadrami, dua periwayatnya adalah: Ruwais dan Rauh
  10. Khalaf Al-‘Asyir, dua periwayatnya adalah: Ishaq dan Idris

No comments: