Bait Bi Tsamani ‘Ajil

Bai' Bi Tsamani ‘Ajil: (Jual beli dengan bayaran lewat) atau Ansuran : iaitu jual beli secara bayaran tertangguh dari sehari ke sehari atau dari bulan ke bulan dan seumpamanya dengan penetapan harga tertentu, masa tertentu dan syarat yang tertentu yang disepakati bersama.

Jual beli ini juga dipanggil jual beli secara kredit, secara hutang, bayaran kali atau Ansuran. Jual beli secara kredit dibolehkan dalam hukum jual beli Islam. Kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeza dengan pembayaran dalam bentuk jualan tunai tunai. Biasanya harga akan lebih mahal. Ini dikenal dengan istilah : bai` bit taqshid atau bai` bi-tsamani `ajil.

Syarat sah bai` bi-tsamani `ajil
Walaupun jual beli bai` bi-tsamani `ajil diharuskan di dalam Sistem Muamalah tetapi ada syarat-syarat tentu yang seharusnya dipatuhi dalam urusan ini:

1. Barangan milik sempurna. Barang yang hendak dijual adalah milik sempurna penjualnya. Bukan barang milik orang lain. Haram jual beli jika orang tengah melakukan jualan secara bai` bi-tsamani `ajil, kerana barang bukan miliknya, walaupun mungkin tuanpunya pada dasarnya bersetuju.

2. Harga Ditetapkan. Harga harus disepakati di awal transaksi meskipun pelunasannya dilakukan kemudian. Misalnya : harga rumah 100 Ribu bila dibayar tunai dan 150 Ribu bila dibayar dalam tempoh 5 tahun. Harga hendaklah tidak melebihi 1 kali ganda harga asal.

3. Lafaz Harga Terakhir. Hendaklah dilafazkan jual beli dengan harga yang terakhir, misalnya : Aku jual Rumah ini dengan harga 150 Ribu bayaran tertangguh atau ansuran atau beberapa kali. Manakala pembeli pula hendaklah menerimanya dengan lafaz : Aku belilah rumah ini dengan harga 150 Ribu bayaran tertanguh.

4. Tiada Tambahan Kerana Ingkar Janji. Tidak boleh dikenakan apa-apa bunga atau faedah atau ‘interest’ apabila pembayarnya lambat melunaskan bayarannya, sebagaimana yang sering berlaku. Jika berlaku kelewatan penjual hendaklah berunding dengan pembeli secara berhemah.

5. Disepakati Kedua Pihak. Pembayaran Ansuran disepakati kedua belah pihak dan tempoh pembayaran yang dtetapkan sehingga terhindar dari bai` gharar (penipuan). Bai' al-Gharar ialah
jual beli yang mengandungi penipuan; seperti jual beli benda yang tidak mungkin dapat diserahkan, jual ikan yang masih dikolam, jual buah yang masih dipohon dan belum matang, jual beli dengan melempar batu (bai' al-hashäh), dan sebagainya

Hukum Jual Beli. Al-Qaradawi dalam bukunya Halal Haram mengatakan bahawa jualansecara kredit dengan menaikkan harga diharuskan. Rasulullah s.a.w. sendiri pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan bertempoh untuk nafkah keluarganya.

Jika si penjual itu menaikkan harga kerana tempohnya, tanpa persetujuan awal antara penjual dan pembeli sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan kredit maka haram hukumnya dengan dasar bahawa tambahan harga itu berhubung masalah waktu dan itu sama dengan riba.

Tetapi jumhur (majoriti) ulama membolehkan jual beli secara hutang ini, kerana pada asalnya boleh dan nas yang mengharamkannya tidak ada. Jual beli kredit tidak boleh disamakan dengan riba dari segi manapun. Oleh kerana itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang selayaknya, selama tidak sampai kepada batas kezaliman. Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram.

Imam Syaukani berkata: "Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Zaid bin Ali, al-Muayyid billah dan Jumhur berpendapat boleh berdasar umumnya dalil yang menetapkan boleh. Dan inilah yang kiranya lebih tepat."

Dalam hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shalih bin Shuhaib, ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan : jual beli dengan harga tertangguh (ba'i bi tsamani 'ajil, muqaradhah, mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.

No comments: