Perjanjian Baru

Perjanjian Baru: (bahasa Inggeris: New Testament atau NT) pula adalah kitab kedua dalam kitab suci agama Kristian. Isi kandungannya diambil dan diubah daripada Kitab Injil. Perjanjian Baru terdiri daripada 27 naskhah kitab yang boleh dibahagikan kepada 4 genre. Fokus tulisan-tulisan Perjanjian Baru adalah pada hidup dan ajaran Yesus Kristus. Kebanyakkan daripada kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis didalam bahasa Yunani tetapi ada beberapa bahagian yang ditulis didalam bahasa Aramia. Hampir kesemua masyarakat Kristian mengiktirafkan kitab-kitab Perjanjian Baru sebagai sebahagian kanon penuh Alkitab.

Secara terperinci pengelompokan untuk Perjanjian Baru adalah Kitab

 • Berita Baik atau Injil (4 Kitab),
 • Kitab Sejarah (1 Kitab),
 • Kitab Surat Rasuli (21 Kitab) dan
 • Kitab Wahyu (1 Kitab).
Isi Kandungan buku Perjanjian Baru
Terdapat 27 buah buku dalam perjanjian Baru, diantaranya;

 1. Matius (Matthew)
 2. Markus (Mark)
 3. Lukas (Luke)
 4. Yohanes (John)
 5. Kisah Para Rasul (Acts)
 6. Roma (Romas)
 7. Korintus 1 (1 Corinthians)
 8. Korintus 2 (2 Corinthians)
 9. Galatia (Galantians)
 10. Efesus (Ephesians)
 11. Filipi (Philipians)
 12. Kolose (Colossians)
 13. Tesalonika 1 (1 Thessalonias)
 14. Tesalonika 2 (2 Thessaloians)
 15. Timotius 1 (1 Timothy)
 16. Timotius 2 (2 Timothy)
 17. Titus (Titus)
 18. Filemon (Philemon)
 19. Ibrani (Hebrews)
 20. Yakobus (James)
 21. Petrus 1 (1 Peter)
 22. Petrus 2 (2 Peter)
 23. Yohanes 1 (1 John)
 24. Yohanes 2 (2 John)
 25. Yohanes 3 (3 John)
 26. Yudas (Jude)
 27. Wahyu (Revelation)

No comments: