ZAKAT HARTA

Zakat Harta :

Zakat harta terdiri daripada ;

 1. Buah-buahan dan bijian yang menjadi makanan ruji (asasi) sesuatu negara seperti padi, gandum, kurma dan barli.
 2. Binatang Ternakan seperti kambing, biri-biri, kibas, lembu, kerbau dan unta.
 3. Bahan Galian seperti emas, perak
 4. Wang simpanan
 5. Harta Perniagaan seperti kedai, perusaahaan, perkilangan, saham dan sebagainya.
 6. Harta Rikaz iaitu harta karun yang dijumpai tertanam di dalam tanah.
Firman Allah S.W.T.:

Maksudnya: Ambilah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedeqah (zakat), dengan itu kamu membersihkan mereka (daripada dosa) dan menyucikan mereka (daripada akhlak buruk).(At-Taubah: Ayat 103)

Syarat Wajib Zakat Harta Benda
Zakat diwajibkan kepada umat Islam yang cukup syarat-syarat, iaitu:

 1. Islam, tidak wajib ke atas orang kafir;
 2. Merdeka, tidak wajib ke atas hamba;
 3. Sempurna Milik, bukan harta curi, bukan harta orang lain, atau sebagainya;
 4. Cukup Nisab, iaitu cukup kadar yang ditentukan oleh syarak;
 5. Cukup Haul, iaitu cukup masa atau tempoh yang ditentukan oleh syarak.
A. Zakat Buah-buahan (Bijirin)
1. Syarat wajib mengeluarkan zakat buah-buahan ialah:
 1. Pemiliknya orang Islam;
 2. Merdeka;
 3. Milik Mutlak (Sendiri);
 4. Cukup Nisab;
2. Nisab zakat buah-buahan ialah kira-kira 700 kg.
3. Hasil tanaman yang tumbuh dengan air hujan, air mata air, air sungai, atau tumbuhan di merata-rata, kadar zakatnya ialah 10%.
4. Hasil tanaman yang disiram dengan mengeluarkan perbelanjaan, kadar zakatnya ialah 5%. Sabda Nabi S.A.W.: Maksudnya: Tidak ada sedekah (zakat) pada biji dan kurma kecuali apabila cukup lima wasaq (kurang atau lebih daripada 700kg) (Riwayat Muslim)

B. Binatang Ternakan
Binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah:
a) Lembu, kerbau
b) Kambing, biri-biri, kibas;
c) Unta.

Syarat Wajib Zakat Binatang Ternakan
Syarat-syarat wajib zakat binatang ternakan ialah:
 • (a) Pemiliknya orang Islam yang merdeka;
  (b) Kepunyaan sendiri;
  (c) Cukup nisab;
  (d) Cukup haul @ genap setahun;
  (e) Bebas makan rumput di mana-mana, bukan dibeli;
  (f ) Binatang bukan digunakan untuk bekerja.
Nisab dan zakat bagi unta adalah seperti jadual yang berikut:

Setiap tambahan 50 selepas 120 ialah seekor unta betina 3 tahun lebih. Tambahan setiap 40 selepasnya ialah seekor unta betina 2 tahun lebih. (sila rujuk Fiqh Zakkah oleh Dr. Yusuf Qardhawi).

Nisab dan zakat bagi lembu/kerbau seperti yang berikut:

Nisab dan zakat Kambing/biri-biri/Kibash dinyatakan dalam jadual di bawah ini:

Setiap tambahan seratus (100) selepas300 ialah tambahan seekor kambing/biri-biri

C. Zakat Emas dan Perak.

1. Syarat wajib zakat emas dan perak ialah:
 1. Milik orang Islam;
 2. Dimiliki oleh orang yang mendeka;
 3. Hak milik sepenuhnya;
 4. Cukup nisab;
 5. Genap setahun atau cukup haul.
Firman Allah S.W.T.:
Maksudnya: Dan orang-orang yang men yimpan emas dan perak (tidak dikeluarkan zakat) dan tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka beritahulah kepada mereka bahawa mereka akan mendapat azab yang pedih.(Surah At-Taubah: Ayat 34)

2. Nisab zakat emas ialah 20 dinar (mitsqal) bersamaan 6 gram. Kadar zakatnya ialah 2.5%. Jika seseorang memiliki 96 gram emas atau lebih dan genap setahun dimilikinya, wajiblah dia mengeluarkan zakatnya dengan kadan 2.5%.

3. Nisab zakat perak ialah 200 dirham bersamaan dengan 672 gram. Kadarnya ialah 2.5% setelah dimiliki genap setahun.

D. Zakat Harta Perniagaan

1. Syarat-syarat wajib Zakat Perniagaan ialah:
 1. Milik orang Islam;
 2. Dimiliki oleh orang yang mendeka;
 3. Hak milik sepenuhnya;
 4. Cukup nisab;
 5. Genap setahun.
Sabda Rasulullah S.A.W.:
Maksudnya: Dari Samurah: Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada kaml mengeluarkan zakat dari barang yang disediakan untuk dijual. (Hadih riwayat Daruquthni dan Abu Daud)

2. Setiap tahun peniaga hendaklah membuat kira-kira tentang barang-barang perniagaannya. Tahun perniagaan dikira dari tarikh mula berniaga. Semua barang yang terdapat di kedai dan untungnya dikira. Apabila cukup nisab, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti zakat emas iaitu 2.5%.

E. Zakat Harta Rikaz
1. Rikaz ialah hanta benda milik orang-orang dahulu kala yang berharga yang dijumpai dalam tanah.
2. Harta tersebut wajib dikeluarkan zakat.
3. Syarat-syarat mengeluarkan zakat ialah:
 1. Orang Islam;
 2. Merdeka;
 3. Milik sendini;
 4. Cukup nisab.
4. Kadar zakat harta rikaz ialah 20% daripada jumlah harta yang dijumpai.
Sabda Rasulullah s.a.w.: Maksudnya: Zakat rikaz (harta karun) seperlima (20%).(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Lain-Lain Zakat Harta
Lain-lain zakat harta ialah zakat KWSP dan Zakat Pendapatan, Zakat gaji. Sila rujuk Jabatan Agama Islam negeri masing-masing untuk maklumat lanjut.

Hikmat Zakat
1. Ibadat zakat yang difardukan mempunyai beberapa hikmat, antaranya:
 1. Mendidik manusia berakhlak mulia sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam;
 2. Mewujudkan semangat persaudaraan yang kukuh di kalangan orang Islam;
 3. Melahirkan masyarakat Islam yang aman dan harmoni;
 4. Memajukan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan;
 5. Melahirkan masyarakat yang tidak mementingkan diri sendiri, sebaliknya mengamalkan sikap tolong-menolong untuk kebaikan bersama.
Kepentingan Zakat Kepada Umat Islam.
Berikut diterangkan beberapa kepentingan zakat kepada umat Islam:
 1. Memajukan masyarakat Islam dalam semua bidang seperti bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain sebagainya;
 2. Membangunkan ekonomi Islam melalui projek-projek perusahaan yang dapat memberi keuntungan kepada umat Islam;
 3. Memperkukuh ekonomi umat Islam dan menyebabkan kaum lain menghormati kemampuan umat Islam;
 4. Umat Islam dapat hidup sejahtera, aman, dan harmoni;
 5. Masalah sosial seperti kemiskinan, tidak cukup makanan, kebuluran, dan yang seumpama dengannya tidak akan berlaku;
 6. Syiar Islam dapat ditingkatkan dengan baik dalam keseluruhan kehidupan umat Islam. Masjid-masjid dapat dibina dengan mudah.
Wang zakat yang dikutip daripada pembayar zakat berperanan penting dalam membangunkan ekonomi umat Islam. Contohnya:
 1. Kerajaan dapat membina kilang-kilang perusahaan untuk menyediakan pekerjaan kepada orang Islam;
 2. Kerajaan akan memberi pinjaman wang zakat kepada mereka yang berdaya maju dalam bidang perniagaan untuk meningkatkan ekonomi orang Islam;
 3. Wang zakat dapat dilaburkan dalam industri yang halal yang menjamin pulangan yang lumayan;
 4. Melalui wang zakat, kerajaan dapat membantu golongan yang susah dengan mengadakan projek yang berfaedah untuk meningkatkan pendapatan mereka.
Kepentingan harta zakat dalam pembangunan masyarakat:
 1. Kerajaan dapat membina berbagai-bagai kemudahan asas seperti jalan raya, sekolah, masjid, padang permainan, balai raya, dan lain-lain;
 2. Wang zakat dapat digunakan untuk membantu pelajar-pelajan Islam yang tidak berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran;
 3. membantu golongan susah supaya dapat merasai kesenangan hidup.
Orang Yang Berhak Menerima Zakat.
Terdapat 8 Asnaf atau orang yang layak menerima zakat. Kumpulan ini samalah dengan mereka yang berhak menerima Zakat Fitrah.
 1. Orang fakir ; orang yang tidak berharta untuk memenuhi keperluan asas.
 2. Orang miskin; onang yang mempunyai harta tetapi hanya cukup memenuhi keperluan dirinya.
 3. Amil zakat; orang yang mengurus pungutan dan pembahagian zakat.
 4. Mualaf; orang yang baru memeluk Islam (saudara baru).
 5. Hamba yang ingin memerdekakan dirinya.
 6. Orang berhutang; iaitu orang-orang yang berhutang dijalan Allah dan dengan tujuan yang baik.
 7. Orang yang berjuang pada jalan Allah s.w.t.
 8. Musafir yang terkandas.

No comments: