RIBA

RIBA : Secara literal, riba bermakna tambahan (al-ziyadah)[1].

Sedangkan menurut istilah; Imam Ibnu al-‘Arabiy mendefinisikan riba dengan; semua tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi.[2]

Imam Suyuthiy dalam Tafsir Jalalain menyatakan, riba adalah tambahan yang dikenakan di dalam mu’amalah, wang, maupun makanan, baik dalam kadar maupun waktunya[3]. Di dalam kitab al-Mabsuuth, Imam Sarkhasiy menyatakan bahawa riba adalah al-fadllu al-khaaliy ‘an al-‘iwadl al-masyruuth fi al-bai’ (kelebihan atau tambahan yang tidak disertai kompensasi yang disyaratkan di dalam jual beli).

Imam Sarakhsi dari mahzab Syafi’i mentakrifkan ‎“Riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi tanpa adanya iwadh (padanan ‎yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut)”‎

Manakala Zaid bin Aslam‎ pula mendefinisi riba jahiliyah riba yang berimplikasi lipat gandaan seiring ‎perjalanan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas hartanya. Pada waktu ‎luput tempoh masa perjanjian ia berkata: “bayar sekarang atau tambah”.‎

Riba juga boleh berlaku bukan sahaja sebab bertambah sesuatu barangan atau wang atau harta tetapi sebaliknya riba juga terjadi kerana berkurangnya sesuatu benda. Sebagai contoh seseorang menggadai tanahnya kepada seorang yang Pemegang Gadaian sebanyak RM 20,000.00. Apabila sampai masa tuan tanah mahu menebus balik tanahnya dia hanya menerima RM 15,000.00 sahaja. RM 5000.00 adalah riba yang ditanggung oleh Pemegang Gadaian.

Di dalam jual beli yang halal terjadi pertukaran antara harta dengan harta. Sedangkan jika di dalam jual beli terdapat tambahan (kelebihan) yang tidak disertai kompensasi, maka hal itu bertentangan dengan perkara yang menjadi konsekuensi sebuah jual beli, dan hal semacam itu haram menurut syariat.[4] Dalam Kitab al-Jauharah al-Naiyyirah, disebutkan; menurut syariat, riba adalah aqad bathil dengan sifat tertentu, sama saja apakah di dalamnya ada tambahan maupun tidak. Perhatikanlah, anda memahami bahawa jual beli dirham dengan dirham yang pembayarannya ditunda adalah riba; dan di dalamnya tidak ada tambahan[5].

Di dalam Kitab Nihayat al-Muhtaaj ila Syarh al-Minhaaj, disebutkan; menurut syariat, riba adalah ‘aqd ‘ala ‘iwadl makhshuush ghairu ma’luum al-tamaatsul fi mi’yaar al-syar’ haalat al-‘aqd au ma ta`khiir fi al-badalain au ahadihimaa” (aqad atas sebuah kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesesuaiannya dalam timbangan syariat, baik ketika aqad itu berlangsung maupun ketika ada penundaan salah satu barang yang ditukarkan)[6].

Dalam Kitab Hasyiyyah al-Bajairamiy ‘ala al-Khathiib disebutkan; menurut syariat, riba adalah ‘aqd ‘ala ‘iwadl makhshuush ghairu ma’luum al-tamaatsul fi mi’yaar al-syar’ haalat al-‘aqd au ma ta`khiir fi al-badalain au ahadihimaa” (aqad atas sebuah kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesesuaiannya dalam timbangan syariat, baik ketika aqad itu berlangsung maupun ketika ada penundaan salah satu barang yang ditukarkan, maupun keduanya)”. Riba dibagi menjadi tiga macam; riba fadhlu, riba yadd, riba nasaa`[7]. Pengertian riba semacam ini juga disebutkan di dalam Kitab Mughniy al-Muhtaaj ila Ma’rifat al-Faadz al-Minhaaj.[8]


HUKUM RIBA

Seluruh ‘ulama sepakat mengenai keharaman riba, baik yang dipungut sedikit maupun banyak. Seseorang tidak boleh menguasai harta riba; dan harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, jika pemiliknya sudah diketahui, dan ia hanya berhak atas pokok hartanya saja.

Al-Quran dan Sunnah dengan sharih telah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuknya; dan seberapun banyak ia dipungut. Allah swt berfirman;


الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidaklah dibangkitkan (di Mahsyar) melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba,” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. [TQS Al Baqarah (2): 275].

Yang dimaksud riba dalam ayat al-Quran tersebut menurut Ibnu Al Arabi Al Maliki ‎dalam Kitab Ahkam Al Quran, Penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi ‎pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.‎

Dalam transaksi yang menggunakan bunga yang tidak adil adalah si peminjam ‎diwajibkan untuk selalu, harus, mutlak, tanpa mempedulikan untung atau rugi peminjam.‎

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahawa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. [TQS Al Baqarah (2): 279].

Di dalam Sunnah, Nabiyullah Mohammad saw


“Satu dirham riba yang dimakan seseorang, dan dia mengetahui (bahawa itu adalah riba), maka itu lebih berat daripada enam puluh kali zina”. (HR Ahmad dari Abdullah bin Hanzhalah).


“Riba itu mempunyai 73 pintu, sedang yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya, dan sejahat-jahatnya riba adalah mengganggu kehormatan seorang muslim”. (HR Ibn Majah).

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّباَ وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

“Rasulullah saw melaknat orang memakan riba, yang memberi makan riba, penulisnya, dan dua orang saksinya. Belia bersabda; Mereka semua sama”. (HR Muslim)

Di dalam Kitab al-Mughniy, Ibnu Qudamah mengatakan, “Riba diharamkan berdasarkan Kitab, Sunnah, dan Ijma’. Adapun Kitab, pengharamannya didasarkan pada firman Allah swt,'Wa harrama al-riba'" (dan Allah swt telah mengharamkan riba) (Al-Baqarah:275) dan ayat-ayat berikutnya.

Sedangkan Sunnah; telah diriwayatkan dari Nabi saw bahawasanya beliau bersabda, “Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya, “Apa itu, Ya Rasulullah?”. Rasulullah saw menjawab, “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, menuduh wanita-wanita mukminah yang baik-baik berbuat zina”.

Juga didasarkan pada sebuah riwayat, bahawa Nabi saw telah melaknat orang yang memakan riba, wakil, saksi, dan penulisnya”.[HR. Imam Bukhari dan Muslim]…Dan umat Islam telah berkonsensus mengenai keharaman riba.”[9]

Imam al-Syiraaziy di dalam Kitab al-Muhadzdzab menyatakan; riba merupakan perkara yang diharamkan. Keharamannya didasarkan pada firman Allah swt, “Wa ahall al-Allahu al-bai` wa harrama al-riba” (Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba)[Al-Baqarah: 275], dan juga firmanNya, “al-ladziina ya`kuluuna al-riba laa yaquumuuna illa yaquumu al-ladziy yatakhabbathuhu al-syaithaan min al-mass” (orang yang memakan riba tidak boleh berdiri, kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan)”. [al-Baqarah: 275]

Ibnu Mas’ud meriwayatkan sebuah hadits, bahawasanya Rasulullah saw melaknat orang yang memakan riba, wakil, saksi, dan penulisnya”. [HR Imam Bukhari dan Muslim][10]

Imam al-Shan’aniy di dalam Kitab Subul al-Salaam mengatakan; seluruh umat telah bersepakat atas haramnya riba secara global[11].

Di dalam Kitab I’aanah al-Thaalibiin disebutkan; riba termasuk dosa besar, bahkan termasuk sebesar-besarnya dosa besar (min akbar al-kabaair). Kerana itu, Rasulullah saw telah melaknat orang yang memakan riba, wakil, saksi, dan penulisnya. Selain itu, Allah swt dan RasulNya telah mengisytiharkan perang terhadap pelaku riba. Di dalam Kitab al-Nihayah disebutkan bahawasanya dosa riba itu lebih besar dibandingkan dosa zina, mencuri, dan minum khamar (arak).[12]

Imam Syarbiniy di dalam Kitab al-Iqna’ juga menyatakan hal yang sama[13]. Mohammad bin Ali bin Mohammad al-Syaukaniy menyatakan; kaum Muslim sepakat bahawa riba termasuk dosa besar.[14]

Imam Nawawiy di dalam Syarh Shahih Muslim juga menyatakan bahawa kaum Muslim telah sepakat mengenai keharaman riba jahiliyyah secara global[15].

Mohammad Ali al-Saayis di dalam Tafsiir Ayaat Ahkaam menyatakan, telah terjadi kesepakatan atas keharaman riba di dalam dua jenis ini (riba nasii’ah dan riba fadhlu).

Keharaman riba jenis pertama ditetapkan berdasarkan al-Quran; sedangkan keharaman riba jenis kedua ditetapkan berdasarkan hadits shahih[16]. Abu Ishaq di dalam Kitab al-Mubadda’ menyatakan; keharaman riba telah menjadi konsensus, berdasarkan al-Quran dan Sunnah[17].

RIBA HARAM DALAM SEMUA AGAMA

‎1. Konsep Bunga (riba) di Kalangan Yahudi.‎

Orang Yahudi dilarang dalam pengambilan bunga seperti dijelaskan dalm kitab ‎Levicitus/Imamat pasal 35 ayat 7‎

‎“ Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba” darinya, melainkan engkau harus ‎takut kepada Allah , Supaya saudaramu bisa hidup dia antaramu. Janganlah engkau ‎memberiuangmu kepadanya dengan meminta bunga, Juga makananmu janganlah kau ‎berikan dengan meminta riba’.‎

‎2. Konsep bunga (riba) di Kalangan Yunani-Romawi

Pada masa romawi, sekitar abad ke 5 sebelum masehi hingga ke 4 sebelum masehi, ‎terdapat undang undang yang membenarkan pengambilan bunga yang masih dibawah ‎batas maksimal namun tidak dibenarkan pengambilan bunga dengan cara berbunga-‎bunga (double countable).‎

Praktik riba’ di zaman romawi:‎

Bunga maksimal yang dibenarkan ‎: 8-12%‎
Bunga pinjaman biasa ke Roma ‎: 4-12%‎
Bunga untuk wilayah taklukan Roma ‎:6-100%‎
Bunga khusus Byzantium ‎ ‎: 4-12%‎

Meskipun tetap dilaksankan namun dalam praktiknya menemui kecaman dari Plato ahli ‎falsafah Yunani yang beralasan bahawa bunga dapat menyebabkan perpecahan dan rasa ‎tidak puas dalam masyarakat, dan bunga dianggap sebagai alat yang digunakan golongan ‎kaya untuk golongan miskin.‎

Selain itu kecaman juga datang dari Aristoteles yang juga seorang falsafah Yunani. Dia ‎beralasan fungsiw uang sebagai alat tukar bukan alat untuk menghasilkan tambahan ‎melalui bunga.‎

‎3. Konsep Bunga (riba) di Kalangan Kristen‎

Diterangkan dalam kitab Perjanjian Baru dalam Lukas 6: 34-35 bahawa riba haram‎
‎“ Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang , kerana kamu berharap akan ‎menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosapun meminjamkan ‎kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi, kasihilah ‎musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak ‎mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak ‎tuhan yang maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima ‎kasih dan kepada orang-orang jahat”.‎

Selain itu timbul berbagai pandangan tentang riba di kalangan umat Kristian. Pendeta ‎awal Kristian abad I-XII mengatakan boleh mengenakan riba. Sarjana Kristian abad ke ‎‎12 hinhh 14 berkeinginan agar diperbolehkan, begitu juga Reformis Kristian abad ke 16 ‎mengatakan boleh.‎


JENIS RIBA

Riba boleh terbahagi menjadi empat jenis;

(1) Riba Nasiiah ( ربى النسيئة ) (riba jahiliyyah);
(2) Riba Fadhlu ( ربى الفضل ) ;
(3) Riba Qaradl ( ربى القرض ) ;
(4) Riba Yadd ( ربى اليد ) ;

1. Riba Nasii`ah.

Riba Nasii`ah adalah tambahan yang diambil kerana penundaan pembayaran hutang untuk dibayarkan pada tempoh yang baru, sama saja apakah tambahan itu merupakan sangsi atas keterlambatan pembayaran hutang, atau sebagai tambahan hutang baru. Misalnya, si A meminjamkan wang sebanyak RM 2000 kepada si B; dengan perjanjian si B harus mengembalikan hutang tersebut pada 1 Januari 2010; dan jika si B menunda pembayaran hutangnya dari waktu yang telah ditentukan (1 Januari 2010), maka si B wajib membayar tambahan atas keterlambatannya; misalnya 10% dari jumlah hutang. Tambahan pembayaran di sini boleh saja sebagai bentuk sangsi atas keterlambatan si B dalam melunasi hutangnya, atau sebagai tambahan hutang baru kerana pemberian tempoh waktu baru oleh si A kepada si B. Tambahan inilah yang disebut dengan Riba Nasii’ah.

Adapun dalil dilarangannya adalah hadits yang diriwayatkan Imam Muslim;

الرِّبَا فِيْ النَّسِيْئَةِ

Maksudnya: "Riba itu dalam nasi’ah". [HR Muslim dari Ibnu Abbas]

Ibnu Abbas berkata: Usamah bin Zaid telah menyampaikan kepadaku bahawa Rasulullah saw bersabda:

آلاَ إِنَّمَا الرِّبَا فِيْ النَّسِيْئَةِ

Maksudnya: “Ingatlah, sesungguhnya riba itu dalam nasi’ah”. (HR Muslim).

2. Riba Fadhlu.

Riba Fadhlu adalah riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis, seperti emas dengan emas, duit dengan duit. Dalam urusan bank hari ini banyak berlaku riba jenis ini, misalnya seseorang datang ke bank dan mahu menukar duit syilingnya sebanyak 1000, setelah dikira tuan punya duit hanya dibayar RM 990.00 sahaja. RM10.00 diambil dengan alasan upah kira. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang mahu menukar duit ringgit kertasnya kepada siling pasti berlaku kekurangan. Dalil pelarangannya adalah hadits yang dituturkan oleh Imam Muslim.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, semisal, setara, dan kontan. Apabila jenisnya berbeza, juallah sesuka hatimu jika dilakukan dengan kontan”. (HR Muslim dari Ubadah bin Shamit ra).

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا

“Emas dengan emas, setimbang dan semisal; perak dengan perak, setimbang dan semisal; barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka (tambahannya) itu adalah riba”. (HR Muslim dari Abu Hurairah).

عن فضالة قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز، ففصّلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي صلّى الله عليه وسلّم فقال: ”لا تباع حتى تفصل“

“Dari Fudhalah berkata: Saya membeli kalung ketika perang Khaibar berharga dua belas dinar. Di dalamnya ada emas dan marjan. Setelah aku pisahkan (antara emas dan marjan), aku mendapatinya lebih dari dua belas dinar. Hal itu saya sampaikan kepada Nabi saw. Beliau pun bersabda, “Jangan dijual hingga dipisahkan (antara emas dengan lainnya)”. (HR Muslim dari Fudhalah)

Dari Said bin Musayyab bahawa Abu Hurairah dan Abu Said:

أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب [نوع من التمر من أعلاه وأجوده] فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”أكلّ تمر خيبر هكذا“؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع [نوع من التمر الرديء وقد فسر بأنه الخليط من التمر]، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”لا تفعلوا ولكن مثلاً بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان“

“Sesungguhnya Rasulullah saw mengutus saudara Bani Adi al-Anshari untuk bekerja di Khaibar. Kamudian dia datang dengan membawa kurma Janib (salah satu jenis kurma yang berkualiti tinggi dan bagus). Rasulullah saw bersabda, “Apakah semua kurma Khaibar seperti itu?” Dia menjawab, “Tidak, wahai Rasulullah . Sesunguhnya kami membeli satu sha’ dengan dua sha’ dari al-jam’ (salah satu jenis kurma yang jelek, ditafsirkan juga campuran kurma). Rasulullah saw bersabda, “Jangan kamu lakukan itu, tapi (tukarlah) yang setara atau juallah kurma (yang jelek itu) dan belilah (kurma yang bagus) dengan wang hasil penjualan itu. Demikianlah timbangan itu”. (HR Muslim).

3. Riba al-Yadd.

Riba yang terhasil dari jual beli yang dilewatkan terima serahan salah satu daripada 2 barang tukaran ataupun menerima barang salah satunya tanpa menyebut tempoh.

Riba ini pada setengah ulamak digolongkan dalam riba fadlu, kerana riba ini terjadi disebabkan penundaan pembayaran dalam pertukaran barang-barang. Dengan kata lain, kedua belah pihak yang melakukan pertukaran wang atau barang telah berpisah dari tempat aqad sebelum diadakan serah terima. Larangan riba yadd ditetapkan berdasarkan hadits-hadits berikut ini;

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

“Emas dengan emas riba kecuali dengan dibayarkan tunai, gandum dengan gandum riba kecuali dengan dibayarkan tunai; kurma dengan kurma riba kecuali dengan dibayarkan tunai; kismis dengan kismis riba, kecuali dengan dibayarkan tunai (HR al-Bukhari dari Umar bin al-Khaththab)

الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

“Perak dengan emas riba kecuali dengan dibayarkan tunai; gandum dengan gandum riba kecuali dengan dibayarkan tunai, kismis dengan kismis riba, kecuali dengan dibayarkan tunai; kurma dengan kurma riba kecuali dengan dibayarkan tunai“. [Ibnu Qudamah, Al-Mughniy, juz IV, hal. 13]

4. Riba Qardl.

Riba qaradl adalah meminjam wang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Riba semacam ini dilarang di dalam Islam berdasarkan hadits-hadits berikut ini;

Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Burdah bin Musa; ia berkata, ““Suatu ketika, aku mengunjungi Madinah. Lalu aku berjumpa dengan Abdullah bin Salam. Lantas orang ini berkata kepadaku: ‘Sesungguhnya engkau berada di suatu tempat yang di sana amalan riba telah bermaharajalela. Apabila engkau memberikan pinjaman kepada seseorang lalu ia memberikan hadiah kepadamu berupa rumput kering, gandum atau makanan ternak, maka janganlah diterima. Sebab, pemberian tersebut adalah riba”. [HR. Imam Bukhari]

Juga, Imam Bukhari dalam “Kitab Tarikh”nya, meriwayatkan sebuah Hadits dari Anas ra bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, “Bila ada yang memberikan pinjaman (wang maupun barang), maka janganlah ia menerima hadiah (dari yang meminjamkannya)”.[HR. Imam Bukhari]

Hadits di atas menunjukkan bahawa peminjam tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman dalam bentuk apapun, lebih-lebih lagi jika si peminjam menetapkan adanya tambahan atas pinjamannya. Tentunya ini lebih dilarang lagi.

Pelarangan riba qardl juga sejalan dengan kaedah ushul fiqh, “Kullu qardl jarra manfa’atan fahuwa riba”. (Setiap pinjaman yang menarik keuntungan (membuahkan bunga) adalah riba”.[Sayyid Saabiq, Fiqh al-Sunnah, (edisi terjemahan); jilid xii, hal. 113]

Amalan riba yang sering dilakukan oleh bank adalah riba Nasii’ah, dan riba Qardl; dan kadang-kadang dalam transaksi-transaksi lainnya, terjadi riba Yadd maupun riba Fadhlu. Seorang Muslim wajib menjauhi sejauh-jauhnya praktek riba, apapun jenis riba itu, dan berapapun kuantiti riba yang diambilnya. Seluruhnya adalah haram dilakukan oleh seorang Muslim. [Syamsuddin Ramadhan An Nawiy- Lajnah Tsaqafiyyah]

UMAT ISLAM TERLIBAT RIBA

Daripada Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Akan tiba suatu zaman, ‎tidak ada seorang juga pun kecuali ia terlibat dalam memakan harta riba. Kalau ia tidak ‎memakan secara langsung, ia akan terkena juga debu-debunya". (H.R. Ibnu Majah)‎

Di antara urusan pembelian yang menyebabkan umat Islam terlibat dengan riba kerana ‎tidak dilaksanakan urusan sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak ialah:‎

‎1. Pembiayaan Rumah atau Kereta‎
‎2. Pembelian Peralatan Rumah‎
‎3. Penyimpanan Wang di Bank‎
‎4. Pelaburan Kewangan‎

Akhir-akhir ini hampir 99 peratus urusniaga dilakukan dengan cara yang tidak diharuskan ‎dalam Islam, walaupun sebenarnya harga sesuatu barang itu sedikit atau murah sahaja. ‎Sebagai contoh, seseorang membeli sebidang karpet dengan harga yang disbut RM 80.00, ‎tetapi kalau bayar ansur-ansur (sedikit-sedikit) dalam tempoh masa 6bulan harganya RM ‎‎150.00. Ramai umat islam yang terlibat dengan urusniaga ini, sesuai dengan hadits yang ‎diceritakan oleh Abu hurairah di atas.‎

PENYELESAIAN MASALAH RIBA

Konsep asas untuk mengelak daripada terlibat dengan riba ialah SEDERHANA dan ‎MEMADAI (Mutawassith dan Qana’ah). Jika pegangan ini diamalkan maka tidak ramai ‎umat Islam akan terlibat dengan Riba.‎

Akan tetapi kerana runtunan nafsu dan kehendak mengatasi sifat di atas maka berlakulah ‎urusan yang melibatkan Riba. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini hendaklah kembali ‎kepada kaedah Islam telah lama menyelesaikan masalah kewangan manusia. Oleh itu ‎setiap bank yang berurusniaga dengan umat Islam hendaklah menggunakan kaedah ‎Islam. Antaranya:‎

‎1. Sistem Insurans‎
Para ulamak telah sepakat memutuskan Takaful sebagai ganti kepada Insurans ‎Konvensional. Dasar Tabarru'at menjadi teras utama yang membina paksi Takaful. ‎Penggunaan dasar ini turut menyelamatkan pengurusan Takaful untuk seiring dengan ‎keredhaan Syarak dalam soal Muamalah Islam. Dengan penggunaan Tabarru'at atau Tabarruk ini, maka ‎Takaful terselamat dari terkena unsur gharar dan maisir.‎

Tabarru'at merupakan perkataan Arab yang bermaksud menderma secara ikhlas. Dalam ‎konteks perniagaan Takaful, setiap peserta yang ingin mendapatkan perlindungan Takaful ‎mestilah hadir dengan niat yang ikhlas untuk menderma bagi membantu para peserta ‎yang lain jika mereka menghadapi musibah. Dalam erti kata yang lebih tepat ialah, semua ‎peserta tersebut bersetuju untuk saling membantu dikalangan mereka di atas niat yang ‎sama.‎

‎2. Sistem perbankan‎
Sistem perbankan hendaklah berdasarkan hukum Islam. Bagi membolehkan sistem ‎perbankan yang diamalkan selaras dengan hukum Islam, urusniaga berbentuk faedah ‎‎(riba) adalah diharamkan sama sekali. Sebaliknya, bank masih boleh menjana keuntungan ‎walaupun tanpa urusniaga riba melalui konsep-konsep berikut:-‎

Mudharabah (perkongsian keuntungan)‎
Wadiah (simpanan amanah)‎
Musyarakah (usaha sama)‎
Murabahan (kos tambahan)‎
Ijarah (pajakan)‎

Mudharabah
Mudharabah (perkongsian untung) ialah pengaturan atau perjanjian di antara pemberi ‎modal dan pengusaha projek di mana pengusaha projek boleh menggunakan dana bagi ‎menjalankan aktiviti perniagaan beliau. Sebarang keuntungan yang diperoleh akan ‎dibahagi di antara pemberi modal dan pengusaha projek tersebut mengikut nisbah yang ‎telah dipersetujui sementara kerugian akan ditanggung seluruhnya oleh pemberi modal.‎

Murabahah
Murabahah atau kos tokok (bahasa Arab: ‎مرابحه‎) ditakrifkan sebagai penjualan barangan, ‎yang tidak melanggar syariah, pada harga yang termasuk margin keuntungan yang ‎dipersetujui oleh kedua-dua penjual dan pembeli. Antara syarat adalalah harga belian dan ‎jualan, kos-kos lain serta margin keuntungan hendaklah dinyatakan dengan jelas semasa ‎perjanjian jualan dilaksanakan.‎

Musyarakah
Musyarakah atau usaha sama merupakan konsep perbankan Islam yang biasanya diguna ‎pakai bagi perniagaan perkongsian atau perniagaan usaha sama untuk sesuatu perusahaan ‎perniagaan. Keuntungan yang diperoleh akan dikongsi bersama berdasarkan nisbah yang ‎telah dipersetujui manakala kerugian akan ditanggung berdasarkan nisbah sumbangan ‎modal.‎

Ijarah
Konsep ini melibatkan dua kontrak yang berasingan. Kontrak pertama ialah kontrak ‎Ijarah (pemajakan/menyewa) akan ditandatangani terlebih dahulu sebelum kontrak kedua ‎iaitu kontrak Bai' (belian) dimeterai.‎
Sebagai contoh, di bawah kemudahan pembiayaan kereta, pelanggan akan memasuki ‎kontrak pertama dan memajak kereta tersebut daripada pemilik (bank) pada kadar sewa ‎yang telah dipersetujui untuk suatu tempoh tertentu. Pada akhir tempoh pemajakan, ‎kontrak kedua akan dikuatkuasakan bagi membolehkan pelanggan membeli kenderaan ‎tersebut pada harga yang telah dipersetujui.‎

Wadiah
Wadiah atau simpanan adalah konsep perbankan Islam yang hampir sama dengan konsep ‎akaun simpanan dalam perbankan konvensional. Dalam konsep Wadiah, bank dianggap ‎sebagai penjaga dan pemegang amanah dana.‎
Seseorang pendeposit akan mendepositkan dana ke dalam bank dan bank akan menjamin ‎pembayaran balik kesemua amaun deposit berkenaan, atau sebahagian daripada amaun ‎belum jelas apabila pendeposit memintanya. Pendeposit mungkin akan diberikan 'hibah' ‎‎(hadiah), atas budi bicara bank, sebagai satu bentuk penghargaan kerana membenarkan ‎penggunaan dana pendeposit oleh bank.‎

Bai' Bithaman Ajil
Bai' Bithaman Ajil (perjanjian jual beli balik) atau BBA merupakan konsep perbankan ‎Islam yang digunakan dalam pembiayaan sewa beli atau pembelian insurans. Di bawah ‎konsep ini, bank memberi pembiayaan kepada pelanggan untuk memiliki harta atau ‎perkhidmatan dengan membeli aset kepunyaan pelanggan atau daripada 'vendor' dengan ‎harga tunai dan kemudiannya menjual kembali aset tersebut kepada pelanggan dengan ‎harga belian ditambah keuntungan.‎

Pelanggan boleh membayar balik secara tangguh atau ansuran dan jumlah bayaran ‎bergantung kepada:‎
• jumlah kos belian yang terlibat
• risiko pembayaran
• tempoh perjanjian

Kaedah BBA dianggap sebagai kaedah pembiayaan yang menggantikan kaedah ‎pembiayaan berdasarkan pinjaman yang diamalkan oleh sistem perbankan konvensional.‎

Hujah
Kaedah pembiayaan BBA diperkenalkan di Malaysia oleh Bank Islam Malaysia Bhd ‎‎(BIMB) yang mula beroperasi pada 13 Mei 1983. Kaedah BBA ini walau bagaimanapun ‎tidak diiktiraf oleh bahagian dunia lain yang mengamalkan perbankan Islam yang lebih ‎selesa menggunakan kaedah murabahah atau kos tokok.‎
Pengarah Urusan BIMB ketika itu, Dato' Abdul Halim Ismail menjustifikasikan ‎penggunaan BBA berdasarkan ayat 282 Surah Al-Baqarah yang bermaksud: "Wahai ‎orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk tempoh yang ‎tidak ditentukan, hendaklah kamu menulisnya."‎
Di sini, beliau berhujah al-Quran membenarkan kaedah jualan bayaran tertangguh ‎sebagai alternatif kepada kaedah pembiayaan hutang sistem perbankan konvensional.‎

Kontroversi
Mahkamah Tinggi dalam keputusan penghakiman bertulis Hakim Datuk Abdul Wahab ‎Patail pada 18 Julai 2008 memutuskan bahawa aplikasi kaedah Bai Bithaman Ajil yang ‎banyak digunakan dalam kontrak pembiayaan pembelian rumah Islam adalah ‎bertentangan dengan Akta Bank Islam 1983.

Kaedah pembiayaan BBA merupakan produk utama Bank Islam Malaysia Bhd yang juga ‎merupakan produk utama perbankan Islam di Malaysia. Di Malaysia, dianggarkan hampir ‎‎70 peratus pembiayaan Islam diberikan mengikut konsep BBA.[1] Implikasi penghakiman ‎ini dijangka akan menyebabkan bank dan institusi kewangan Islam mengkaji semula ‎segala perjanjian pembiayaan berasaskan BBA yang dibuat dengan pelanggan.[2] ‎Malahan, Bank Negara Malaysia dalam pekeliling kepada ketua-ketua eksekutif ‎perbankan Islam pada 8 September 2008 menasihati mereka agar melihat semula ‎penggunaan BBA.

Qardhul Hassan
Qardh al-Hasan (pinjaman ihsan) merupakan pinjaman ikhlas atau pinjaman yang tidak ‎melibatkan faedah atau syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Walau ‎bagaimanapun pemimjam boleh, mengikut budi bicaranya, membayar balik tambahan ‎wang yang lebih banyak daripada wang yang dipinjam sebagai tanda berterima kasih. ‎Pinjaman jenis ini tidak dikira melanggar syariah (dengan melibatkan riba) kerana tiada ‎perjanjian untuk membayar lebih atau riba.‎

PERBANKAN ISLAM
Konsep syariah yang biasa digunakan di dalam perbankan Islam antara lain; ‎

1. Mudharabah (Perkongsian Untung) ‎
Suatu pengaturan atau perjanjian di antara pemberi modal dengan pengusaha projek di ‎mana pengusaha projek menggunakan dana untuk menjalankan aktiviti perniagaan beliau. ‎Sebarang keuntungan yang diperoleh akan dikongsi di antara pemberi modal dan ‎pengusaha projek mengikut nisbah yang telah dipersetujui sementara kerugian pula ‎ditanggung sepenuhnya oleh pemberi modal. ‎

2. Murabahah (Kos Tokok) ‎
Penjualan barangan adalah pada harga yang termasuk margin keuntungan yang ‎dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Harga belian dan jualan, kos-kos lain serta margin ‎keuntungan hendaklah dinyatakan dengan jelas semasa perjanjian jualan dilaksanakan.

‎3. Wadiah (Simpanan) ‎
Sama seperti akaun simpanan perbankan konvensional, wadiah membolehkan pendeposit ‎mendepositkan dana ke dalam institusi perbankan yang dianggap sebagai penjaga dan ‎pemegang amanah dana. Pihak institusi perbankan akan menjamin pembayaran balik ‎kesemua deposit berkenaan atau sebahagian daripada jumlah belum jelas apabila ‎pendeposit memintanya. Pendeposit mungkin diberi 'hibah' (hadiah) di atas budi bicara ‎institusi perbankan, sebagai satu bentuk penghargaan pihak institusi perbankan kepada ‎pendeposit kerana membenarkan penggunaan dana tersebut. ‎

4. Musyarakah (Usaha Sama) ‎
Biasanya digunapakai bagi pernigaaan perkongsian atau perniagaan usaha sama untuk ‎sesuatu perusahaan perniagaan. Keuntungan yang diperoleh akan dikongsi bersama ‎berdasarkan nisbah yang dipersetujui manakala kerugian akan ditanggung berdasarkan ‎nisbah sumbangan modal. ‎

‎5. Bai’ Bithaman Ajil (Pembayaran Jualan Tertangguh) ‎
Penjualan barang berdasarkan pembayaran tertangguh pada harga tertentu, yang termasuk ‎margin keuntungan yang telah dipersetujui. ‎

6. Wakalah (Agensi) ‎
Peserta melantik seorang wakil untuk melaksanakan dan menjalankan transaksi bagi ‎pihak beliau.

‎7. Qardhul Hassan (Pinjaman Ihsan) ‎
Pinjaman yang diberikan atas semangat ihsan dan peminjam hanya dikehendaki ‎membayar jumlah wang yang dipinjam sahaja. Walaubagaimanapun, di atas budi bicara ‎peminjam, beliau boleh membayar balik pinjaman melebihi jumlahnya (tanpa perlu ‎berjanji untuk berbuat sedemikian) sebagai tanda penghargaan kepada pemberi pinjaman. ‎

8. Ijarah Thumma Al Bai’ (Sewa Beli) ‎
Terbahagi kepada dua perjanjian yang berasingan, perjanjian Ijarah adalah perjanjian ‎pertama di antara kedua-dua perjanjian ini di mana pelanggan akan memajak kereta ‎tersebut daripada pemilik (institusi perbankan) pada kadar sewa yang telah ditentukan ‎terlebih dahulu untuk suatu tempoh tertentu. Pada akhir tempoh pemajakan tersebut, ‎perjanjian kedua atau perjanjian Bai' akan dikuatkuasa untuk membolehkan pelanggan ‎membeli kenderaan tersebut pada harga yang telah dipersetujui. ‎

9. Bai’ al-Inah (Perjanjian Jual dan Beli Balik) ‎
Penjualan aset kepada pelanggan secara bayaran tertangguh dan serterusnya aset ‎berkenaan akan dibeli kembali oleh pembiaya secara tunai pada harga diskaun. ‎

10. Hibah (Hadiah) ‎
Sagu hati yang diberi secara sukarela sebagai balasan kepada pinjaman yang diberi atau ‎manfaat yang diterima.‎

PERBANKAN ISLAM DI MALAYSIA

Bentuk terawal aktiviti perbankan Islam diketahui bermula pada bulan September 1963 ‎dengan tertubuhnya Perbadanan Wang Simpanan Bakal-Bakal Haji (PWSBH). PWSBH ‎telah ditubuhkan untuk dijadikan institusi bagi umat Islam membuat simpanan sebagai ‎persediaan mengerjakan ibadat Haji ke tanah suci Mekah. Pada tahun 1969, PWSBH ‎telah bergabung dengan Pejabat Urusan Haji bagi membentuk Lembaga Urusan dan ‎Tabung Haji (kini dikenali sebagai Lembaga Tabung Haji).‎

Bank Islam pertama telah ditubuhkan pada tahun 1983. Pada tahun 1993, bank ‎perdagangan, bank saudagar dan syarikat kewangan mula dibenarkan untuk menawarkan ‎produk-produk dan perkhidmatan perbankan Islam di bawah Skim Perbankan Tanpa ‎Faedah (SPTF). Walau bagaimanapun, institusi-institusi ini dikehendaki mengasingkan ‎dana dan aktiviti urus niaga perbankan Islam daripada urus niaga perbankan ‎konvensional bagi memastikan tiada percampuran dana.‎

Prinsip Syariah dalam Perbankan Islam.

Perbankan Islam mempunyai tujuan yang sama dengan perbankan konvensional ‎melainkan operasinya adalah berlandaskan prinsip Syariah, yang dikenali sebagai Fiqh ‎al-Muamalat (peraturan-peraturan Islam di dalam urus niaga). Prinsip dasar perbankan ‎Islam ialah perkongsian untung dan rugi dan larangan ke atas riba (faedah).‎
Di antara konsep-konsep Islam yang selalu diguna pakai di dalam perbankan Islam ialah:‎

• perkongsian untung (Mudharabah)‎
• simpanan (Wadiah)‎
• usaha sama (Musyarakah)‎
• kos tokok (Murabahah)‎
• sewaan (Ijarah).‎

Nota Kaki:
[1] Imam Thabariy, Tafsir al-Thabariy, juz 6, hal. 7; Ibnu al-‘Arabiy, Ahkaam al-Quraan, juz 1, hal. 320; Mohammad Ali As-Saayis, Tafsiir Ayaat al-Ahkaam, juz 1, hal. 16; Subulus Salam, juz 3, 16; al-Mabsuuth, juz 14, hal. 461; Abu Ishaq, Al-Mubadda’, juz 4, hal. 127; al-‘Inayah Syarh al-Hidayah, juz 9, hal. 291; al-Jauharah al-Nayyiirah, juz 2, hal. 298; Mughniy al-Muhtaaj ila Syarh al-Faadz al-Minhaaj, juz 6, hal. 309; Kitab Hasyiyyah al-Bajiiramiy ‘ala al-Khathiib, juz 7, hal.328; Syarh Muntahiy al-Idaraat, juz 5, hal. 10; Imam al-Jashshash, Ahkaam al-Quran, juz 2, hal. 183; Imam al-Jurjaniy, al-Ta’riifaat, juz 1, hal. 146; Imam al-Manawiy, al-Ta’aariif, juz 1, hal. 354; Abu Ishaq, Al-Mubadda’, juz 4, hal. 127; al-Bahutiy, al-Raudl al-Murbi’, juz 2, hal. 106; Kasyaaf al-Qanaa’, juz 3, hal. 251; Imam Ibnu Qudamah, Al-Mughniy, juz 4, hal. 25; Imam Al-Dimyathiy, I’anat al-Thaalibiin, juz 3, hal. 16; Imam Syaukaniy, Nail al-Authar, juz 5, 273;
[2] Imam Ibnu al-‘Arabiy, Ahkaam al-Quran, juz 1, hal. 321
[3] Imam Suyuthiy, Tafsir Jalalain, surat al-Baqarah:275
[4] al-Mabsuuth, juz 14, hal. 461; Fath al-Qadiir,juz 15, hal. 289
[5] Kitab al-Jauharah al-Naiyyirah, juz 2, hal. 298
[6] Kitab Nihayat al-Muhtaaj ila Syarh al-Minhaaj, juz 11, hal. 309; lihat juga Asniy al-Mathaalib, juz 7, hal. 471.
[7] Kitab Hasyiyyah al-Bajiiramiy ‘ala al-Khathiib, juz 7, hal.328
[8] Mughniy al-Muhtaaj ila Syarh al-Faadz al-Minhaaj, juz 6, hal. 309
[9] Imam Ibnu Qudamah, Al-Mughniy, juz 4, hal. 25
[10] Imam al-Syiraaziy, al-Muhadzdzab, juz 1, hal. 270
[11] Imam al-Shan’aaniy, Subul al-Salaam, juz 3, hal. 36
[12] Imam Al-Dimyathiy, I’anat al-Thaalibiin, juz 3, hal. 16
[13] Imam Syarbiniy, Kitab al-Iqna’, juz 2, hal. 633.
[14] Imam Syaukaniy, Sail al-Jiraar, juz 3, hal. 74
[15] Imam Nawawiy, Syarh Shahih Muslim, juz 11, hal. 9
[16] Mohammad Ali al-Saayis, Tafsiir Ayat al-Ahkaam, juz 1, hal. 162
[17] Abu Ishaq, al-Mubadda’, juz 4, hal. 127

No comments: