Al-Qur'an Al-Karim

Al-Qur'an : Salah satu daripada 4 buah kitab yang diwahyukan oleh Allah s.w.t. Setiap orang yang beriman wajib mengimaninya. Kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad (S.A.W.) sebagai wahyu. Di dalamnya dinyatakan tentang undang-undang yang tidak terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Tidak ada kitab lagi selepas turunnya Al-Qur'an. Al-Qur'an menghapuskan dan memperlengkapkan sebahagian isi kitab yang dahulu.

Al-Qur'an merupakan Kalam Allah yang mengandungi ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibrail untuk disampaikan kepada semua manusia. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang paling agung yang telah mendapat jaminan daripada Allah SWT akan kekal terpelihara.

Hukum-hukum yang tercatat di dalamnya tetap berlaku hingga Hari Qiamat. Tidak boleh diubah atau diganti isinya, bahkan tidak dapat ditandingi kehebatannya walaupun hanya satu surah. Isi Al-Qur’an mencakupi semua bidang ilmu, iaitu ilmu-ilmu politik, kenegaraan, ekomoni, sosial, sains, perubatan dan lain-lain.

Di dalam al-Qur’an juga terkandung segala perkara samada:

1- Tauhid; urusan kepercayaan terhadap Allah (S.W.T.),
2- Wa’ad dan Wa’id; urusan perjanjian Allah (baik dan buruk) dengan hambaNya,
3- Jalan kebahagiaan; kejayaan hidup di dunia dan di akhirat,
4- Ibadah; urusan pengabdian dan penyembahan, hamba terhadap tuhan yang menjadikannya,
5- Berita; tentang cerita umat dahulu kala sebagai iktibar, teladan, cermin perbandingan kepada umat Muhammad (S.A.W.).

Al-Qur’an terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6236 ayat (ada pendapat mengatakan 6666 ayat), 77,439 kalimah dan 325, 347 huruf Al-Qur’an mula dikumpulkan pada zaman Pemerintahan Syaidina Abu Bakar bin Al-Khattab dan mula ditulis dizaman pemerintahan Saidina Ali bin Abi Talib dan mula dibukukan dalam bentuk mashaf pada zaman Syaidina Usman bin Affan. Al-Qur'an pada masa itu tidak mengandungi titik ataupun baris, hanya pada zaman Abu Aswad Ad-Duwaily (khalifah kerajaan Muawiah yang memerintah dari tahun 41H).

Al-Qu'ran mula dicetak dengan mesin cetak pada tahun 1694M di kota Hamburg, Jerman. Al-Qur’an dalam bentuk mushaf digunakan sehingga ke hari ini, mengandungi 30 Juzu’, 114 surah, 6666 ayat (6236).

Ayat yang mula-mula diturunkan ialah surah al-‘Alaq. Ayat dan surah ini diturunkan pada tahun 17 Ramadhan (6 ogos 610M), diturunkan kepada Nabi Muhammad (S.A.W.) ketika Nabi sedang berkhalwat di Gua Hira’ (Jabal Nur).

Ayat yang terakhir diturunkan (mengikut setengah pendapat) ialah ayat:
اليوم أكملت لكم دينكم وئاتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا)

"Al-Yauma akmaltulakum diinakum wa atmamtu alaikum ni’mati wa radhitulakumul Islama diina".

Ertinya “Hari ini telah Aku sempurnakan agamamu, dan telah aku cukupkan anugerahKu kepadamu, dan redhalah Aku Islam itu menjadi agamamu”.

Diturunkan tatkala Nabi sedang mengerjakan haji di Arafah pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijrah.

Ayat-ayat Al-Qur’an ada yang diturunkan sebelum Rasulullah (S.A.W.) berhijrah ke Madinah dan dinamakan ayat-ayat ini dengan nama ayat Makkiyah (lihat Surah Makkiyah) dan ada yang diturunkan selepas Rasulullah (S.A.W.) berhijrah ke Madinah dan dinamakan ayat-ayat ini dengan nama ayat Madaniyyah (lihat Surah Madaniyyah).

Nama-nama Al-Quran

Terdapat lebih daripada 10 nama Al-Qur'an dirakamkan oleh Allah dalam kitabNya. Nama-nama itu menepati ciri-ciri dan kriteria Al-Qur'an itu sendiri.

1. Al-Kitab = الكتاب (Kitab)

Perkataan Kitab di dalam bahasa Arab dengan baris tanwin di akhirnya (كتابٌ = kitabun) memberikan makna umum iaitu sebuah kitab yang tidak tertentu. Apabila ditambah dengan alif dan lam di depannya menjadi (Al Kitab) ia telah berubah menjadi suatu yang khusus (kata nama tertentu). Dalam hubungan ini, nama lain bagi Al-Qur'an itu disebut oleh Allah adalah Al-Kitab.


“Kitab (al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya, (menjadi) petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”. (al-Baqarah: 2)

2. Al-Hudaa = الهدى (Petunjuk)

Allah SWT telah menyatakan bahawa Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Dalam satu ayat Allah menyatakan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia (2:185) dan dalam satu ayat yang lain Allah nyatakan ia sebagai petunjuk bagi orang-orang betaqwa. (3:138 )

“Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza (antara yang benar dan yang batil)” … (al-Baqarah: 185)

3. Al-Furqan = الفرقان (Pembeza)

Allah SWT memberi nama lain bagi Al-Qur'an dengan Al-Furqan beerti Al-Qur'an sebagai pembeza antara yang haq dan yang batil. Mengenali Al-Qur'an maka kesannya sewajarnya dapat mengenal Al-Haq dan dapat membezakannya dengan kebatilan.

“Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan (Al-Qur'an) kepada hambaNya (Muhammad)” …
(al-Furqan: 1)

4. Ar-Rahmah = الرحمة (Rahmat)

Allah menamakan Al-Qur'an dengan rahmat kerana dengan Al-Qur'an ini akan melahirkan iman dan hikmah. Bagi manusia yang beriman dan berpegang kepada Al-Qur'an ini mereka akan mencari kebaikan dan cenderung kepada kebaikan tersebut.

“Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an (sesuatu) yang menjadi penawar serta rahmat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang yang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian”.
(al-Isra: 82)

5. An-Nuur = النار (Cahaya)

Panduan yang Allah gariskan dalam Al-Qur'an menjadi cahaya dalam kehidupan dengan mengeluarkan manusia daripada taghut kepada cahaya kebenaran, daripada kesesatan dan kejahilan kepada kebenaran ilmu, daripada perhambaan sesama manusia kepada mengabdikan diri semata-mata kepada Yang Maha Mencipta dan daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat.

“Dengan kitab itulah Allah member petunjuk kepada orang yang mengikuti keredhaanNya ke jalan keselamatan, dan (dengan Kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang itu dari kegelapaan kepada cahaya dengan izinNya dan menunjukkan ke jalan yang lurus”.
(al-Maidah: 17)

6. Ar-Ruuh = الروح (Roh)

Allah SWT telah menamakan wahyu yang diturunkan kepada rasulNya sebagai roh. Sifat roh adalah menghidupkan sesuatu. Seperti jasad manusia tanpa roh akan mati, busuk dan tidak berguna. Dalam hubungan ini, menurut ulama, Al-Qur'an mampu menghidupkan hati-hati yang mati sehingga dekat dengan Penciptanya.

“Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) Ruuh (Al-Qur'an) dengan perintah Kami”, …
(asy-Syura: 52)

7. Asy-Syifaa’ = الشفاء(Penawar)

Allah SWT telah mensifatkan bahawa Al-Qur'an yang diturunkan kepada umat manusia melalui perantaraan nabi Muhammad SAW sebagai penawar dan penyembuh. Bila disebut penawar tentu ada kaitannya dengan penyakit. Dalam tafsir Ibnu Kathir dinyatakan bahawa Al-Qur'an adalah penyembuh dari penyakit-pnyakit yang ada dalam hati manusia seperti syirik, sombong, bongkak, ragu dan sebagainya.

“Wahai manusia! Sungguh, telah Kami datangkan kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penawar bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman”.
(Yunus: 57)

8. Al-Haq = الحاق (Kebenaran)

Al-Qur'an dinamakan dengan Al-Haq kerana dari awal hingga akhirnya, kandungan Al-Qur'an adalah semuanya benar. Kebenaran ini adalah datang daripada Allah yang mencipta manusia dan mangatur sistem hidup manusia dan Dia Maha Mengetahui segala-galanya. Oleh itu, ukuran dan pandangan dari Al-Qur'an adalah sesuatu yang sebenarnya mesti diikuti dan dijadikan ukuran kesempurnaan yang paling utama dalam mempertimbangkan sesuatu.

“Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau (Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu”.
(al-Baqarah: 147)

9. Al-Bayaan = البيان (Keterangan)

Al-Qur'an adalah kitab yang menyatakan keterangan dan penjelasan kepada manusia tentang apa yang baik dan buruk untuk mereka. Menjelaskan antara yang haq dan yang batil, yang benar dan yang palsu, jalan yang lurus dan jalan yang sesat. Selain itu Al-Qur'an juga menerangkan kisah-kisah umat dahulu yang pernah mengingkari perintah Allah lalu ditimpakan dengan berbagai azab yang tidak terduga.

“Inilah (Al-Qur'an) suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
(al-Baqarah: 138 )

10. Al-Mau’izhah = الموعظة (Pengajaran)

Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah adalah untuk kegunaan dan keperluan manusia, kerana manusia sentiasa memerlukan peringatan dan pelajaran yang akan membawa mereka kembali kepada tujuan penciptaan yang sebenarnya. Tanpa bahan-bahan pengajaran dan peringatan itu, manusia akan terlalai dan alpa dari tugasnya kerana manusia sering didorong oleh nafsu dan dihasut oleh syaitan dari mengingati dan mentaati suruhan Allah.

“Dan sungguh Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan, maka adakah orang yang mahu mengambil pelajaran? (daripada Al-Qur'an ini)”.
(al-Qamar: 22)

11. Adz-Dzikr = الذكر(Pemberi Peringatan)

Allah SWT menyifatkan Al-Qur'an sebagai adz-dzikra (peringatan) kerana sebetulnya Al-Qur'an itu sentiasa memberikan peringatan kepada manusia kerana sifat lupa yang tidak pernah lekang daripada manusia. Manusia mudah lupa dalam berbagai hal, baik dalam hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia mahupun lupa terhadap tuntutan-tututan yang sepatutnya ditunaikan oleh manusia. Oleh itu golongan yang beriman dituntut agar sentiasa mendampingi Al-Qur'an. Selain sebagai ibadah, Al-Qur'an itu sentiasa memperingatkan kita kepada tanggungjawab kita.

“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan adz-zikra (Al-Qur'an) dan Kamilah yang akan menjaganya (Al-Quran)”.
(al-Hijr: 9)

12. Al-Busyraa = البشرى (Berita Gembira)

Al-Qur'an sering menceritakan khabar gembira bagi mereka yang beriman kepada Allah dan menjalani hidup menurut kehendak dan jalan yang telah diatur oleh Al-Qur'an. Khabar-khabar ini menyampaikan pengakhiran yang baik dan balasan yang menggembirakan bagi orang-orang yang patuh dengan intipati Al-Qur'an. Telalu banyak janji-janji gembira yang pasti dari Allah untuk mereka yang beriman dengan ayat-ayatNya.

“Dan (ingatlah) pada hari (ketika) Kami bangkitkan setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan Kami turunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk serta rahmat dan khabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim)”.
(an-Nahl: 89)

No comments: