Hadits Maqbul

HADITS MAQBUL: Maqbul menurut bahasa bererti yang diambil, yang diterima, yang ‎dibenarkan. Sedangkan menurut urf Muhaditsin hadits Maqbul ialah:‎

Ertinya: "Hadits yang menunjuki suatu keterangan bahawa Nabi ‎Muhammad SAW menyabdakannya." ‎

Jumhur ulama berpendapat bahawa hadits maqbul ini wajib diterima. ‎Sedangkan yang temasuk dalam kategori hadits maqbul adalah:‎
‎* Hadits sahih, baik yang lizatihi maupun yang ligairihi.‎
‎* Hadits hasan baik yang lizatihi maupun yang ligairihi.‎

Kedua jenis hadits tersebut di atas adalah hadits-hadits maqbul yang ‎wajib diterima, namun demikian para muhaddisin dan juga ulama yang ‎lain sependapat bahawa tidak semua hadits yang maqbul itu harus ‎diamalkan, kerana terdapat hadits-hadits yang telah dihapuskan ‎hukumnya disebabkan datangnya hukum atau ketentuan baru yang juga ‎ditetapkan oleh hadits Rasulullah SAW.

Adapun hadits maqbul yang datang kemudian (yang menghapuskan) ‎disebut dengan hadits nasikh, sedangkan yang datang terdahulu (yang ‎dihapus) disebut dengan hadits mansukh. Disamping itu, terdapat pula ‎hadits-hadits maqbul yang maknanya berlawanan antara satu dengan ‎yang lainnya yang lebih rajih (lebih kuat periwayatannya). Dalam hal ini ‎hadits yang kuat disebut dengan hadits rajih, sedangkan yang lemah ‎disebut dengan hadits marjuh.‎

Apabila ditinjau dari segi kemakmurannya, maka hadits maqbul dapat ‎dibahagi menjadi 2(dua) yakni hadits ma’mulun bihi (diterima ‎dengannya) dan hadits gairu ma'mulin bihi (tidak boleh beramal ‎dengannya).‎

1. Hadits ma’mulun bihi : adalah hadits yang dapat diamalkan apabila ‎yang termasuk hadits ini ialah:‎
a. Hadits muhkam, iaitu hadits yang tidak mempunyai perlawanan
b. Hadits mukhtalif, iaitu dua hadits yang pada zahirya saling ‎berlawanan tetapi mungkin dapat dikompromikan dengan mudah
c. Hadits nasih ‎
d. Hadits rajih.

‎2. Hadits gaira makmulinbihi : Hadits gairu makmulinbihi ialah hadits ‎maqbul yang tidak dapat diamalkan. Di antara hadits-hadits maqbul yang ‎tidak dapat diamalkan ialah:‎
a. Hadits mutawaqaf, iaitu hadits muthalif yang tidak dapat ‎dikompromikan, tidak dapat ditansihkan dan tidak pula dapat ‎ditarjihkan
b. Hadits mansuh
c. Hadits marjuh. ‎

No comments: