Abu Hasan Al-Asy’ari

Abu Hasan al-Asy’ari : Abu-Hasan al-Asy'ari lahir di Basrah tahun 260 Hijrah dan meninggal dunia di Basrah tahun 324 Hijrah. Merupakan pengasas kepada aliran Mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah. Iaitu Mazhab dalam masalah aqidah Islam.

Pada mulanya beliau berpegang kepada fahaman Mu'tazilah sebagaimana diajarkan oleh gurunya al-Jubba'i. Kemudian beliau meninggalkan aliran itu setelah mendapat hidayat daripada Allah. Antara kitab-kitab yang dihasilkannya ialah al-Ibanah fi Usuli'd-Diyanah, Maqalat al-Islamiyyin dan al-Mujaz.

Murid Abu Hasan Al-Asy’ari

Antara para ulama besar yang menyebarkan aliran al-Asy'ari ini ialah

1.Imam Abu Bakar al-Qaffal meninggal dunia pada tahun 365 Hijrah,

2. Abu Ishaq al-Isfara'yakni meninggal dunia pada tahun 411 Hijrah,

3. Imam Hafiz al-Baihaqi meninggal dunia pada tahun 458 Hijrah,

4. Imam al-Haramain: al-Juwaini, guru pada Imam al-Ghazali meninggal dunia pada tahun 460 Hijrah,

5. Imam al-Qusyairi meninggal dunia pada tahun 465 Hijrah,

6. Imam a]-Baqillani, dengan kitab at-Tamhidnya yang terkenal dan meninggal dunia pada tahun 403 Hijrah,

7. Imam al-Ghazali meninggal dunia pada tahun 505 Hijrah,

8. Imam Fakhruz-Razi meninggal dunia pada tahun 606 Hijrah,

9. Imam 'Izzud-Din ibn 'Abdiss-Salam meninggal dunia pada tahun 606 Hijrah

Semuanya pendokong aliran Ahli's-Sunnah sebagaimana yang dihuraikan oleh Imam Abdul Hasan al-Asy'ari.

Dalam masa-masa kemudian para ulama' yang mendokong fahaman al-Asy'ari ini ialah antaranya seperti :

1. Syeikhul-Islam Syeikh Abdullah asy-Syarqawi meninggal dunia pada tahun 1227 Hijrah,

2. Syeikh Ibrahim al-Bajuri meninggal dunia pada tahun 1272 Hijrah,

3. Syeikh Nawawi al-Bantani meninggal dunia tahun 1315 Hijrah, dengan kitab tauhidnya Tajanu'd-Darari, FathulMajid.

4. Syeikh Zainul 'Abidin bin Muhammad al-Fatani dengan 'Aqidatun-Najih,

5. Syeikh Husain al-Tarabalasi dengan al-Husun al-Hamidiyahnya yang terkenal itu.

No comments: